कलिङ्गफलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
लतायां विद्यमानं कलिङ्गफलम्
कलिङ्गपर्णम्

एतत् कलिङ्गफलम् अपि भारते अपि वर्धमानः कश्चन फलविशेषः । एतत् कलिङ्गफलम् अपि सस्य जन्यः आहारपदार्थः । एतत् कलिङ्गफलम् आङ्ग्लभाषायां Watermelon इति उच्यते । एतत् कलिङ्गफलम् अकृष्टपच्यम् अपि । कलिङ्गफलं देवानां नैवेद्यार्थम् अपि उपयुज्यते । एतत् कलिङ्गफलम् अपि बहुविधं भवति ।

कर्तितानि, अकर्तितानि च कलिङ्गफलानि
कलिङ्गपुष्पं, शलाटुः च
पीतवर्णस्य कलिङ्गफलम्

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कलिङ्गफलम्&oldid=250532" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः