चरणम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मानवचरणम्

चरणम् अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । पादस्य अन्तिमः भागः एव चरणम् इति उच्यते । चरणानाम् आधारेण एव प्राणिनः स्थातुं शक्नुवन्ति । एतत् चरणम् आङ्ग्लभाषायां Foot इति उच्यते ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=चरणम्&oldid=249974" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः