भारतीयक्रीडामन्त्रालयः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

भारतस्य खेलमन्त्रालयः भारतसर्वकारस्य एकः भागः ।