मार्जालः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

मार्जारः व्याघ्रजातीयः कश्चित पशुः अस्ति । अस्य मार्जालः बिडालः इत्यापि पधानि उपयुज्यते । मूषकेत्यादिनां लघुजन्तूनां पीडानियन्त्रणार्थं गृहेषु मार्जारं पालयन्ति । गृहसदास्यानाम् अतीव वात्सल्यपात्रं भवति अयं प्राणी । बालाः विशेषेण अनेन सह क्रीडन्ति । एषः सस्याहारी मांसाहारी अपि भवति ।

मार्जारः
मार्जालकुटुम्बः

मार्जाल वंशे ३६ जातय: भवन्ति । सर्वे मांसाहारिण: एव । मार्जाला: आस्ट्रेलिया तथा अंटार्टिका भूखण्डं विहाय सर्वत्र वसन्ति । स्व-परिसरप्रेमी मार्जाला: सुरम्य भूप्रदेशात् हिमाच्छादितशिखरपर्यन्तं सुखेन निवसन्ति । प्राचीन ईजिप्ट् दॆशीया: प्रथमत: मार्जालान् गृहे पालितुम् आरब्धवन्त: ।अधुना विश्वे सर्वत्र मार्जाला: मनुष्येन सह जीवन्ति ।

देहरचना[सम्पादयतु]

मार्जालानां शरीररचनाया: प्रमुख: अंश: तेषां मांसखण्डानि वर्तुलाकारं मस्तकं च । नेत्रे तीक्ष्णे स्त: । नेत्रयो: मध्ये अन्तरकारणात् तेषां दृष्टिक्षेत्रं विशालं वर्तते । अत: ते बहुदूरपर्यन्तं दृष्टुं शक्नुवन्ति । नेत्रस्य पृष्ठभागे स्थितानां जीवकोशानां प्रकाशप्रतिफलनगुणात् रात्रौ अपि दृष्टुं शक्ता: । तेषां श्रवण तथा घ्राणशक्ति : अत्युत्तमा अस्ति । सुदृढा: दन्ता: मांसकर्तनार्थं उपयुक्ता: । पादानां अधोभागे स्थितया मृदुरचनया ते विनाशब्देन चलन्ति । तेषां अङ्गुलीनां रचना पशुग्रहणे वृक्षारोहणे च सहाय्यं करोति । मार्जालवंशीया: [सिंहं विहाय] एकाकीजीविन: । लैङ्गिकसुखापेक्षया एव ते अन्यलिङ्गीयान् प्रति गच्छन्ति । मिलनानन्तरं ते परस्परं त्यजन्ति । स्रीजातीया: स्वसन्तानेन सह किंचित् कालं जीवित्वा तान् स्वावलम्बी: कृत्वा अनन्तरं तान् त्यजन्ति । तथापि सिंहा: संघजीविन: । तेषां समूहे पञ्चदश सदस्या: भवन्ति । तेषु एक: पुरुष: नायक: द्वित्राणि बलिष्टा: सिंहा: कानिचन सिंहिण्य: तथा तेषां बाला : । आहारं संचयनं सिंहिण्य: एव कुर्वन्ति ।

सन्तानोत्पत्ति:[सम्पादयतु]

मार्जाला: जननकाले दृष्टिहीना: असहायका: च । नवजात मार्जालशिशु: मातु: स्तन्यपानम् अवलम्ब्य जीवति ।तेषां शरीरम् अतिशीघ्रं वर्धते । द्विसप्ताहे नवजातशिशो: भारं द्विगुणं भवति । मासत्रयानन्तरं मार्जालमाता शिशून् आहारग्रहणं शिक्षयति । माता कॆवलं पशुग्रहणं कृत्वा वधकार्यं शिशुभि: कारयति । केचन सप्ताहानन्तरं बाला: आहारग्रहणं ज्ञास्यन्ति ।

जीवनम्[सम्पादयतु]

मार्जालानां संख्या विश्वे अवनतमुखी अस्ति । मुख्यत: तेषां मृदुचर्मार्थं हत्या भवति । मार्जालानां देहस्य अन्यभागा: अपि मानवै: उपयुज्यन्ते । अरण्यनाशेन स्थलाभावेन व्याघ्रा: इत्यादि बृहत्गात्रीया: मानवानां वासस्थानम् आक्रमन्ति । अस्मात् कारणात् हत्या भवति । यद्यपि सर्वकारेण तेषां हत्या निषिद्धा इति घोषितम् अस्ति तथापि पूर्णरूपेण न स्थगिता ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मार्जालः&oldid=257457" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः