मुख्यपृष्ठम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(Main Page इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्


५६६३२.tif संस्कृतविकिपीडियायाः दशमोत्सवः ५६६३२.tif


विश्वकोशः
स्वतन्त्रविश्वकोशः

२००३ तमवर्षस्य डिसेम्बरमासे अस्याः आरम्भः जातः । सम्प्रति संस्कृतविकिपीडियायां १०,२०५ लेखाः सन्ति ।

२०१४ अप्रैल २१


विषयसर्वस्वम् * स्वशिक्षा * लेखनसाहाय्यम्


वसुधा

अग्ने नय सुपथा राये ॥
हे जगदग्रणीः ! सौभाग्यप्राप्तये सन्मार्गे नीयताम् । -यजुर्वेदः ५-३६
शास्त्रीयलेखः

तैत्तिरीयोपनिषत् प्रसिद्धासु दशसु उपनिषत्सु अन्यतमा । इयं कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयशाखान्तर्गता । इयम् उपनिषत् वल्लीत्रयेण विभक्ता विद्यते । प्रथमा वल्ली वर्णोच्चारविषयकः इत्यतः शिक्षावल्ली इति निर्दिश्यते । द्वितीयायां वल्ल्याम् आनन्दस्य मीमांसा विद्यते इत्यतः ब्रह्मानन्दवल्ली इति निर्दिश्यते । तृतीयायां वल्ल्यां वरुणस्य पुत्रः भृगुः प्रश्नोत्तरैः तपसा ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान् इत्यतः भृगुवल्ली इति निर्दिश्यते । इयम् उपनिषत् प्रवृत्तिपरा वर्तते । अत्र प्रस्तुतः पञ्चकोशविचारः तत्त्वज्ञानदृष्ट्या बहुव्यापकं बोधपरञ्च वर्तते । अत्रत्या आनन्दमीमांसा च विशेषमहत्त्वयुता वर्तते । अस्याः उपनिषदः तिसृषु वल्लीषु त्रिविधाः मीमांसाः प्रस्तुताः ।

(अधिकवाचनाय »)
वार्ताः

  • भारतीय-क्रिकेट्-क्रीडादलनायकः महेन्द्रसिंहधोनी लण्डन्नगरे क्रीडाक्षेत्रे विशिष्टयोगदानार्थं ब्रिटेन्-देशस्य चतुर्दशोत्तरद्विसहस्रतमवर्षीय-एशियापुरस्कारेण सभाजितः ।
  • स्वास्थ्यम्, सहनिर्माणम्, कौशलविकासः इत्येतत्क्षेत्रम्बद्धेषु सहमतिपत्रेषु भारतकेनडादेशयोः अङ्गीकारः जातः, येषु प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहः केनडादेशस्य गवर्नर् जनरल् डेविड् जान्स्टन् च हस्ताक्षरं कृतवन्तौ ।

अद्यतनं चित्रम्

शम्बुकम्

Epitonium scalare shell.jpg

आधुनिकलेखः

Viswanathan Anand.jpg

विश्वनाथन् आनन्दः चतुरङ्गक्रीडाविभागे विश्वविख्यातः (ग्राण्डमास्टर्) क्रीडालुः वर्तते ।१९६९ तमे वर्षे दिसेम्बर् मासस्य ११ तमे दिनाङ्के जन्म प्राप्तवान् । विश्वपारितोषक पदव्याः विभाजनसन्दर्भे फ़्.ऐ.डि.इ. विश्व-चतुरङ्ग-चम्पियन्शिप् स्थानं २००० तः २००२ पर्यन्तमासीत्। २००७ तमे वर्षे विश्व चाम्पियन् भूत्वा २००८ तमे वर्षे व्लाडिमिर् क्राम्निक् इत्येनं प्राजयय स्वस्थानं पर्यरक्षत्।

(अधिकवाचनाय »)
ज्ञायते किं भवता...

सुभाषितम्

अनेकशास्त्रं बहु वेदितव्यम्

अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः ।
यत्सारभूतं तदुपासितव्यं
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥

सु.भा. - सामान्यनीतिः (१८०/८७८)

जातेन मनुष्येण बहूनां शास्त्राणां विषये यावत् शक्यते तावत् अध्येतव्यम् । तद्विषये विलम्बः न करणीयः । यतः कालः बहु अल्पः । अपि च सत्कार्याणां विघ्नाः अपि बहवः भवन्ति । यथा केनचित् कविना उक्तं - ‘क्षणशः विद्यां साधयेत्’ इति, तथैव कृत्वा शास्त्राध्ययनसमये अपि सारभूतम्, अतिप्रधानम् एव विषयं ज्ञातुम् अधिकः प्रयत्नः करणीयः । जलेन मिश्रितं क्षीरम् एकस्मिन् पात्रे अस्ति चेदपि हंसः यथा क्षीरमेव स्वीकरोति, तथा अध्ययनसमये अनुपयुक्तः अप्रधानः वा भागः परित्यक्तव्यः ।

अं अः ०-९
वर्गाः क्ष त्र ज्ञ 0-9


सहपरियोजनाः

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मुख्यपृष्ठम्&oldid=263454" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः