विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जनवरी १ - मङ्गलः

पुष्पाणि

Twin lantana camara edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २ - बुधः

जलपातः

Maletsunyanefalls.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३ - गुरुः

Ladakh (14510537780).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ४ - शुक्रः

Lama 1 Luc Viatour.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ५ - शनिः

Chinese stamp in 1950.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ६ - रविः

क्रीडा

Photo of the Day, 3 December 2013 (11369628905).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ७ - सोमः

बार्बरा माक् क्लिन्टोक्

Barbara McClintock (1902-1992) shown in her laboratory in 1947.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ८ - मङ्गलः

शिशिरः

Copper Beech Fagus sylvatica f. purpurea Autumn Leaves Closeup 3008px.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ९ - बुधः

आरिगामि

2014 Origami modułowe.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १० - गुरुः

अग्निपर्वतः

DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ११ - शुक्रः

शाखिक

Kawah-Ijen Indonesia Ijen-Sulfur-Miner-01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १२ - शनिः

सूर्यग्रहणम्

Solar eclipse 1999 4.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १३ - रविः

2014 Subaru Impreza WRC 2001 a.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १४ - सोमः

सूर्यसङ्क्रमणम्

Earth-lighting-winter-solstice EN.png

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १५ - मङ्गलः

पोङ्गल्

A Hindu girl in traditional dress for the Tamil Pongal festival.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १६ - बुधः

वायुमालिन्यम्

Anacortes Refinery 31904.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १७ - गुरुः

SGK zerogravity.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १८ - शुक्रः

अमरनाथः

Lord Amarnath.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १९ - शनिः

Schotstek rechts.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २० - रविः

गाडि

Gaudí (1878).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जनवरी १८, २०१९; इदानीं समयः- ००:०३ UTC