विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)दिसम्बर १ - रविः

कलायः

Arachis-hypogaea-(peanuts).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २ - सोमः

छत्राकम्

(Gemeine Steinpilz) Boletus edulis.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३ - मङ्गलः

पुष्पाणि

"Rudbeckia hirta" Black-eyed Susan Gibberd Garden Essex England (cropped).JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ४ - बुधः

चाकलेहः

Chocolate02.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ५ - गुरुः

विदूषकः

VSAN Wgt 2015 476 Markdorf.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ६ - शुक्रः

मार्जारः

Tabby cat with blue eyes-3336579.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ७ - शनिः

पर्णानि

003 2011 04 18 Blattadern.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ८ - रविः

नीडः

02 days old.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ९ - सोमः

घटी

Swatch Irony Charcoal Suit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १० - मङ्गलः

प्रयोगषाला

Chemistry Laboratory - Bench.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ११ - बुधः

महेन्द्र सिंह धोनी

Dhoni at Reebok event.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १२ - गुरुः

कृष्णाङ्गारः

Coal mine Wyoming.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ३१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, दिसम्बर १२, २०१९; इदानीं समयः- ०५:२९ UTC