विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०२२

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)मार्च १ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ११ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जनवरी २४, २०२०; इदानीं समयः- ०६:११ UTC