विकिपीडिया:Picture of the day/मै २०२०

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(विकिपीडिया:Picture of the day/मे २०२० इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)मे १ - शुक्रः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ७ - गुरुः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ८ - शुक्रः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १२ - मङ्गलः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १३ - बुधः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १४ - गुरुः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १५ - शुक्रः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १६ - शनिः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १७ - रविः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १८ - सोमः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १९ - मङ्गलः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २० - बुधः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २१ - गुरुः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २२ - शुक्रः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २३ - शनिः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २४ - रविः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २५ - सोमः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २६ - मङ्गलः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २७ - बुधः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २८ - गुरुः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २९ - शुक्रः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३० - शनिः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३१ - रविः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जून् १२, २०२१; इदानीं समयः- १०:५० UTC