पृष्ठसम्बद्धानि परिवर्तनानि

Jump to navigation Jump to search

विशेषपृष्ठेषु वर्गान्तर्गतपृष्ठेषु वा सद्यो जातानां परिवर्तनानाम् एषा आवलिः ।

भवतः/भवत्याः निरीक्षासूचौ विद्यमानानि पृष्ठानि अत्र स्थूलाक्षरैः दर्शितानि।

सद्यो जातानां परिवर्तनानां विकल्पाः अन्तिमेषु | | | १४ | ३० दिनेषु जातानि अन्तिमानि ५० | १०० | २५० | ५०० परिवर्तनानि दृश्यन्ताम्
गोप्यताम् पञ्जीकृताः सदस्याः | अनामकाः सदस्याः गोप्यताम् | गोप्यताम् मम सम्पादनानि | दृश्यताम् बोट् इत्येतानि | गोप्यताम् लघुसम्पादनानि | दिखाएँ पृष्ठ श्रेणीकरण | Wikidata दृश्यताम्
१३ आगस्ट् २०२० १४:५० पश्चात् जातानि नूतनानि परिवर्तनानि दृश्यन्ताम्
   
पृष्ठनाम:
संकेतों की सूची:
D
Wikidata सम्पाद्यताम्
(नवीनम्)
अनेन सम्पादनेन नूतनपृष्ठस्य रचना अभूत् । (अत्र नूतनपृष्ठानाम् आवलिः अपि दृश्यताम्)
(लघु)
इदं लघु सम्पादनम्
(बोट्)
बोट्-द्वारा कृतं सम्पादनमेतत्
(±123)
पृष्ठस्य आकारः एतावद्भिः बैट्स्-संख्याभिः परिवर्तितः

७ आगस्ट् २०२०

  • अपाकरणानाम् आवलिः ०५:५३ Sayant Mahato सम्भाषणम् योगदानानि अपाकृतं पृष्ठं फलकम्:POTD default(लेखकेन अनुरोधः: पाठः एवमासीत्: '<center> {{#if:{{{heading}}}|<big><big>'''{{{heading}}}'''</big></big>}} [[Image:{{{image}}}|{{{size}}}|center]] <div style="font-size:100%;border:none;margin: 0;padding:.5em;color:#000"><center>{{{text}}}<br /></div><div style="font-size:84%;border:none;margin: 0;padding:.5em;color:#000">'''{{#if:{{{credit|}}}|<small>{{{credit}}}</small><br />|}}<small>[[Wikipedia:Picture of the day/{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|सञ्चिका]] </small>...')