"तिरुवनन्तपुरम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
[[Image:Raja ravivarma painting 50 historic meeting.jpg|thumb|left|राजारविवर्मणा १८८० तमे वर्षे चित्रितं तिरुवनन्तपुरम्]]
'''तिरुवनन्तपुरम्''' केरळराज्यस्‍य राजधानी अस्‍ति । इदम् एकं सुरम्‍यं नगरम् अस्‍ति । अत्र अनन्तशायीनः श्रीविष्‍णोः मन्दिरम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति ।
अत्रत्य जनसंख्या ९००,००० परिमितम् अस्‍ति ।
 
'''तिरुवनन्तपुरम्''' केरळराज्यस्‍य[[केरळम्|केरळ]]राज्यस्‍य राजधानी अस्‍ति । इदम् एकं सुरम्‍यं नगरम् अस्‍ति । अत्र अनन्तशायीनःअनन्तशायिनः श्रीविष्‍णोः मन्दिरम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति ।
अत्रत्य जनसंख्या ९००,००० परिमितम्परिमिता अस्‍ति ।
 
केरलराज्यस्य राजधानी तिरुवनन्तपुरजनपदस्य आस्थानं च भवति तिरुवनन्तपुरम्| भारतस्य पश्चिमतीरे दक्षिणाग्रे इदं नगरं विराजते| उन्नतावनतभूम्या अतिवेगयुक्तमार्गै:अतिवेगयुक्तमार्गैः अनलसवाणिज्यमेखलया च सम्पन्नं भवतीयं सुन्दरनगरी| अस्माकं राष्ट्रपतिमहाभागेन महात्मागान्धिवर्येनमहात्मागान्धिवर्येण '''नित्यहरितनगरम्''' इति तिरुवनन्तपुरमुद्दिश्य सूचितम्|कथितम् । २०११ गणनानुसारंतमवर्षस्य गणनानुसारम् अस्मिन् नगरे १०००००० जना: वसन्ति|केरलराज्यस्य अत्यधिकजनसान्द्रतायुक्तनगरम् इदमेव|
 
तिरुवनन्तपुरे केरलसर्वकारस्य तथा भारतसर्वक्रस्यभारतसर्वकारस्य च अनेके कार्यालया: वर्तन्ते| विविधव्यवसायशृङ्गलाया: मुख्यकार्यालया:विविधव्यवसायशृङ्खलायाः मुख्यकार्यालयाः च अस्मिन् नगरे तिष्ठन्ति|केरलराज्यस्य राष्ट्रीयसिराकेन्द्रंराष्ट्रियसिराकेन्द्रं भरणसिराकेन्द्रं च भवति इदं नगरम्|उन्नतविद्याभ्यासस्थापनानि । उन्नतविद्याभ्याससंस्थाः च अत्र वर्तते|वर्तन्ते । प्रशस्ता केरलसर्वकलाशाला, राजीव् गान्धी जैवसाङ्केतिकगवेषणकेन्द्रं, विक्रं साराभायी बहिराकाशकेन्द्रमित्यादय:बहिराकाशकेन्द्रमित्यादयः तेषु प्रमुखा:|प्रमुखाः । भारतस्य प्रथमविवरसाङ्केतिकसमुच्चय: टेक्नो पार्क् अपि तिरुवनन्तपुरे वर्तते|
केरलराज्यस्य राजधानी तिरुवनन्तपुरजनपदस्य आस्थानं च भवति तिरुवनन्तपुरम्| भारतस्य पश्चिमतीरे दक्षिणाग्रे इदं नगरं विराजते| उन्नतावनतभूम्या अतिवेगयुक्तमार्गै: अनलसवाणिज्यमेखलया च सम्पन्नं भवतीयं सुन्दरनगरी| अस्माकं राष्ट्रपतिमहाभागेन महात्मागान्धिवर्येन 'नित्यहरितनगरम्' इति तिरुवनन्तपुरमुद्दिश्य सूचितम्| २०११ गणनानुसारं अस्मिन् नगरे १०००००० जना: वसन्ति|केरलराज्यस्य अत्यधिकजनसान्द्रतायुक्तनगरम् इदमेव|
 
'''==नामचरितम्'''==
तिरुवनन्तपुरे केरलसर्वकारस्य तथा भारतसर्वक्रस्य च अनेके कार्यालया: वर्तन्ते| विविधव्यवसायशृङ्गलाया: मुख्यकार्यालया: च अस्मिन् नगरे तिष्ठन्ति|केरलराज्यस्य राष्ट्रीयसिराकेन्द्रं भरणसिराकेन्द्रं च भवति इदं नगरम्|उन्नतविद्याभ्यासस्थापनानि च अत्र वर्तते| प्रशस्ता केरलसर्वकलाशाला, राजीव् गान्धी जैवसाङ्केतिकगवेषणकेन्द्रं, विक्रं साराभायी बहिराकाशकेन्द्रमित्यादय: तेषु प्रमुखा:| भारतस्य प्रथमविवरसाङ्केतिकसमुच्चय: टेक्नो पार्क् अपि तिरुवनन्तपुरे वर्तते|
[[File:Palace of Trivandrum.jpg|right|thumb|तिरुवनन्तपुरस्य प्रासादः]]
 
तिरुवनन्तपुरम् इति नाम तिरु-अनन्त-पुरम् इति पदत्रयात् रूपीकृतम् इति प्रबलविश्वास:|प्रबलविश्वासः । नगरस्य मुखमुद्रारूपेण गणितस्य श्रीपद्मनाभस्वामीमन्दिरस्यश्रीपद्मनाभस्वामिमन्दिरस्य नामसम्बन्धी भवतीदं नाम| सहस्रशिरोयुक्तस्य अनन्तसर्पस्य उपरि शयितस्य महाविष्णो:महाविष्णोः रूपम् अस्मिन् मन्दिरे आराधयति|आराध्यते ।
'''नामचरितम्'''
 
'''==नगरचरितम्'''==
तिरुवनन्तपुरम् इति नाम तिरु-अनन्त-पुरम् इति पदत्रयात् रूपीकृतम् इति प्रबलविश्वास:| नगरस्य मुखमुद्रारूपेण गणितस्य श्रीपद्मनाभस्वामीमन्दिरस्य नामसम्बन्धी भवतीदं नाम| सहस्रशिरोयुक्तस्य अनन्तसर्पस्य उपरि शयितस्य महाविष्णो: रूपम् अस्मिन् मन्दिरे आराधयति|
ख्रिस्तो:ख्रिस्तोः पूर्वं १००० वर्षादारभ्य तिरुवनन्तपुरस्य वाणिज्यचरित्रं लभ्यते| सुगन्धव्यञ्जनानि, गजशृङ्गा:गजशृङ्गाः, चन्दनदारव:चन्दनदारवः इत्यादय:इत्यादयः अत्रत्य मुख्यवाणिज्यवस्तूनि आसन्| किन्तु तत्कालीनान्यनगरानपेक्ष्यतत्कालीनानाम् अन्येषां नगराणाम् अपेक्षया तिरुवनन्तपुरस्य स्थिति: भिन्ना आसीत्| आय् राजवंशानां भरणे आसीत् तिरुवनन्तपुरम्| तेषां पतनानन्तरं १० शतके नगरभरणं वेणाट् राजवंशानां नियन्त्रणे आगतम्|
 
आधुनिकतिरुवनन्तपुरस्य चरितं १७२९ वर्षे मर्ताण्डवर्मा महाराजस्य नगरभरणेन आरभ्यते| १७४५ वर्षे तिरुवनन्तपुरम् तिरुवितांकूर् राज्यस्य राजधानीरूपेण अङ्गीकृतम्|
'''नगरचरितम्'''
 
ख्रिस्तो: पूर्वं १००० वर्षादारभ्य तिरुवनन्तपुरस्य वाणिज्यचरित्रं लभ्यते| सुगन्धव्यञ्जनानि, गजशृङ्गा:, चन्दनदारव: इत्यादय: अत्रत्य मुख्यवाणिज्यवस्तूनि आसन्| किन्तु तत्कालीनान्यनगरानपेक्ष्य तिरुवनन्तपुरस्य स्थिति: भिन्ना आसीत्| आय् राजवंशानां भरणे आसीत् तिरुवनन्तपुरम्| तेषां पतनानन्तरं १० शतके नगरभरणं वेणाट् राजवंशानां नियन्त्रणे आगतम्|
आधुनिकतिरुवनन्तपुरस्य चरितं १७२९ वर्षे मर्ताण्डवर्मा महाराजस्य नगरभरणेन आरभ्यते| १७४५ वर्षे तिरुवनन्तपुरम् तिरुवितांकूर् राज्यस्य राजधानीरूपेण अङ्गीकृतम्|
 
* [http://trivandrum.nic.in/ तिरुवनंतपुरम शासनं]
[[वर्गः:भारतस्य नगराणि|तिरुवनन्तपुरम्]]
 
 
{{stub}}
 
[[be:Горад Тхіруванантхапурам]]
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/183222" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः

सञ्चरणावलिः