"ज्ञानपीठप्रशस्तिः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
==भारतीयज्ञानपीठन्यास:==
==ज्ञानपीठप्रशस्तिः==
एषा '''ज्ञानपीठप्रशस्ति:''' भारते कृतां साहित्यक्षेत्रीयाम् अपूर्वां सिद्धिम् अभिलक्ष्य दीयते प्रतिवर्षम् । ‘दि टैम्स् आफ् इण्डिया’-पत्रिकाया: प्रकाशकै: साहुजैनपरिवारीयै: ‘भारतीयज्ञानपीठ’नामक: न्यास: प्रतिष्ठापित: । श्री साहुशान्तिप्रसादजैन, श्रीमती रमा जैन च एतस्य प्रतिष्ठापकौ । एतेन न्यासेन दीयते एषा प्रशस्ति: । प्रशस्तिरेषा पञ्चलक्षरूप्यकात्मिका भवति इदानीम् । संविधानेन अनुमतया ययाकयाचिदपि भाषया कृता कृतिरचना एव एतां प्रशस्तिं प्राप्तुम् अर्हा भवति । भारतस्य लेखकानां कृते दीयमाना प्रतिष्ठिता प्रशस्तिः अस्ति। एषा प्रशस्तिः भारतस्य संविधानस्य अष्टमानुच्छेदे याः भाषाः उल्लिखिताः तासां भाषाणां अत्युत्तमभारतीयलेखकस्य कृते दीयते । एषा प्रशस्तिः [[१९६०]] तमवर्षस्य मेमासस्य २२ तमे दिनाङ्के स्थापिता । प्रथमतया एषा प्रशस्तिः १९६५ तमे वर्षे [[मलयालस्य]] लेखकाय श्रीमते जि.शङ्करकुरुपाय प्रदत्ता । विजेतारः प्रशस्तिफलकेन, पञ्चलक्षरूप्यकैः , वाग्देव्याः कांस्यप्रतिमया च सम्मानिताः भवन्ति ।
 
==साहुशान्तिप्रसादजैन:==
==ज्ञानपीठप्रशस्त्याः पृष्ठभूमिः==
साहुशान्तिप्रसादजैनवर्य: क्रि.श.१९११ तमे वर्षे उत्तरप्रदेशे नजीबाबादनगरे जन्म प्राप्नोत् । बनारसहिन्दुविश्वविद्यालये आगराविश्वविद्यालये च तेन विज्ञानविषयिणी स्नातकपदवी प्राप्ता । वाराणस्याम् अखिलभारतीयं प्राच्यविद्यासम्मेलनं यत् प्रवृत्तं तत्र विद्वद्भि: सूचितं यत् साहित्यक्षेत्रस्य प्रोत्साहनाय राष्ट्रस्तरीया गौरववर्धिका काचित् विशिष्टा प्रशस्ति: प्रदातव्या, तदर्थं कश्चन न्यास: प्रतिष्ठापनीय: इति । तत: १९४४ तमे वर्षे फेब्रवरीमासस्य १८ दिनाङ्के ‘ज्ञानपीठप्रशस्ति’न्यास: प्रतिष्ठापित: जात: । शान्तिप्रसादजैनवर्य: अस्ति न्यासस्यास्य संस्थापकन्यासी । तस्य पत्नी रमाजैनवर्या न्यासाध्यक्षा जाता । २७.१०.१९७७ तमे वर्षे शान्तिप्रसादवर्य: दिवं गत: । क्रि.श.१९६५ तमात् वर्षात् ज्ञानपीठप्रशस्तिप्रदानप्रथा आरब्धा । आदौ प्रशस्तिमूल्यं सार्धैकलक्षरूप्यकात्मकम् आसीत् । इदानीं तु प्रशस्तिमूल्यम् अस्ति पञ्चलक्षरूप्यकात्मकम् । प्रशस्तिमेतां भारतसर्वकारः ददाति इति भ्रान्तिः अस्ति जनेषु । वस्तुतः टैंस् आफ् इण्डियास्वामिनः जैन्कुटुम्बसदस्याः एतस्याः प्रशस्त्याः स्थापकाः ।अधुनापि न्यासे सदस्येषु ते एव अधिकाः सन्ति । [[क्रि.श.१९८२]] तः ,एतां प्रशस्तिं[[भारतीयसाहित्यस्य]]कृते यः समग्रं योगदानं करोति तादृशाय लेखकाय दीयते । एतावत् पर्यन्तम् कन्नडभाषायाः अष्टौ लेखकाः एतां प्रशस्तिं प्राप्तवन्तः ।कन्नडभाषा अधिकज्ञानपीठप्रशस्त्या पुरस्कृता अस्ति ।.हिन्दी भाषायां षट् जनाः एतां प्राशस्तिं प्राप्तवन्तः । एषा भाषा द्वितीये स्थाने अस्ति ।
 
==प्रशस्तिभूषिताः विविधभाषाः==
==ज्ञानपीठप्रशस्तिभाजाम् आवली==
मलयाळभाषीय: जि. शङ्करकुरुपवर्य: प्रथमां ज्ञानपीठप्रशस्तिं प्राप्तवान् क्रि.श.१९६८ तमे वर्षे । क्रि.श.१९८२ तमवर्षपर्यन्तम् अपि विशिष्टसेवां कृतवत: कृतिकारस्य विशिष्टायै कृत्यै एषा प्रशस्ति: प्रदीयते स्म । किन्तु अनन्तरकाले निर्णीतं यत् समग्रां सिद्धिम् अभिलक्ष्य एव एषा प्रदातव्या इति । अद्यापि सा एव परम्परा अनुवर्तते ।
हिन्दीभाषया कन्नडभाषया च सप्तवारं, वङ्गभाषया पञ्चवारं, मलयाळभाषया मराठीभाषया च चतुर्वारम्, उर्दुगुजरातिभाषाभ्यां त्रिवारम्, असामिया-ओरिया-पञ्जाबी-तळिलु-तेलुगुभाषाभि: द्विवारं च एषा प्रशस्ति: प्राप्ता । ज्ञानपीठप्रशस्तिं प्राप्तवती पञ्चदशी भाषा संस्कतम् ।
११.११.०८ दिनाङ्के २००५, २००६ वर्षयो: ज्ञानपीठप्रशस्ति: घोषिता ज्ञानपीठप्रशस्तिभाज: डा सीताकान्तमहापात्रस्य आध्यक्ष्येण युक्तया समित्या । २००५ तमवर्षीया प्रशस्ति: हिन्दीकविना कुन्वरनारायणवर्येण सम्प्राप्ता ।
 
==संस्कृतभाषया प्राप्तम्==
क्रि.श.२००६ तमवर्षीया प्रशस्ति: संस्कृतीयेन सत्यव्रतशास्त्रिवर्येण, कोङ्कणीभाषीयेण रवीन्द्रकेळकरवर्येण च सम्प्राप्ता । ४२ तमी प्रशस्ति: एषा । संस्कृतेन एषा प्रशस्ति: प्राप्ता अस्ति ऐदम्प्राथम्येन ।
 
==ज्ञानपीठप्रशस्त्या पुरस्कृताः==
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="5" border="0" width="80%"
! वर्षम्
! नाम
! ग्रन्थः
! भाषा
|-
|१९६५ || [[जि शङ्कर कुरूप्]] || ''ओडकुझल्'' (वंशी) ||[[मलयालम्]] ||[[File:G.shankarakurup.jpg|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९६६ ||[[ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायः]] || ''गानदेवता'' || [[बेङ्गाली]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९६७ ||[[कुप्पळ्ळि वेङ्कटप्प पुट्टप्प]] (कुवेम्पु) || ''श्री रामायणदर्शनम्'' || [[कन्नड]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९६७ || [[उमाशङ्कर जोशि]] || ''निशिथ'' || [[गुजराती]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९६८ || [[सुमित्रानन्दन् पन्त्]] || ''चिदम्बर'' || [[हिन्दि]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९६९ || [[फिरक् गोरख्पुरि]] || ''जुल्-ए-नग्मा'' || [[उर्दु]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७० || [[विश्वनाथ सत्यनारायण]] || ''रामायण कल्पवृक्षमु'' || [[तेलुगु]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७१ || [[बिष्णु डे]] || ''स्मृति सत्त भविष्यत्'' || [[बेङ्गाली]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७२ || [[राम्धारी सिङ्ग् दिन्कर्]] || ''ऊर्वशी'' || [[हिन्दी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७३ || [[दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे]] || ''नाकुतन्ति'' || [[कन्नड]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७३ || [[गोपिनाथ् मोहान्ति]] || ''परज'' || [[ओरिया]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७४ || [[विष्णु सखाराम् खण्डेकर्]] || ''ययाति'' || [[मराठी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७५ || [[पि वि अखिलन्]] || ''चित्रप्पवै'' || [[तमिळ्]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७६ || [[आशापूर्णदेवी]] || ''प्रथम प्रतिश्रुति'' || [[बेङ्गाली]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७७ || [[शिवरामकारन्तः]] || ''मूकज्जिय कनसुगळु'' || [[कन्नड]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७८ || [[सच्चिदानन्द हिरानन्द वात्स्यायन् 'अज्ञेय']] || ''कितनी नवोन् मेन् कितनी बार्'' || [[हिन्दी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९७९ || [[बीरेन्द्रकुमार् भट्टाचार्य]] || ''मृत्युञ्जय'' || [[अस्सामी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८० || [[एस् के पोट्टेकट्]] || ''[[ओरु देशथिन्ते कथा]]'' || [[मलयालम्]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८१ || [[अमृताप्रीतम्]] || ''कगज् ते केन्वास्'' || [[पञ्जाबी]] || [[File:Amrita Pritam (1919 – 2005) , in 1948.jpg|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८२ || [[महादेवी वर्मा]] || ''यम'' || [[हिन्दी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८३ || [[मास्ति वेङ्कटेश ऐय्यङ्गार्]] || ''चिक्कवीरराजेन्द्र'' || [[कन्नड]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८४ || [[तकाझि शिवशङ्कर पिल्लै]] ||''कायर्'' || [[मलयालम्]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८५ || [[पन्नालाल् पटेल्]]|| ''मानवि नि भवाय्'' || [[गुजराती]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८६ || [[सच्चिदानन्द रौत् राय्]] || || [[ओरिया]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८७ || [[विष्णु वामन शिर्वाड्कर्]] ([[कुसुमाग्रज्]]) || नट्सम्राट् || [[मराठी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८८ || डा.[[नारायणरेड्डि सि]] ||''विश्वम्भर'' || [[तेलुगु]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९८९ || [[कुर्रतुलैन् हैदर्]]|| अखिरे शाब् के हम्साफर् || [[उर्दु]] ||[[File:QHyder.jpg|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९० || [[विनायक कृष्ण गोखाक्]] || ''भारत सिन्धु रष्मि'' || [[कन्नड]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९१ || [[सुभाषमुख्योपाध्यायः]] ||''पदाति'' || [[बेङ्गाली]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९२ || [[नरेशमेह्ता]]|| || [[हिन्दी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९३ || [[सीताकान्तमहापात्र]] || "भारतीयसाहित्यस्य अभिवर्धनाय तेन कृतम् अपूर्वं योगदानं निमित्तीकृत्य १९७३-९२" || [[ओरिया]] ||
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९४ || [[यु आर् अनन्तमूर्तिः]] ||कन्नडसाहित्याय तदीयं योगदानं निमित्तीकृत्य ||[[कन्नड]] ||[[File:യു.ആർ. അനന്തമൂർത്തി.jpg|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९५ || [[एम् टि वासुदेवन् नैयर्]] ||''[[रण्डमूझम्]]'' || [[मलयालम्]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९६ || [[महाश्वेतदेवी]] ||''हजार् चुरशिर् मा'' || [[बेङ्गाली]] ||[[File:Mahasvetadevi.jpg|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९७ || [[अलि सर्दार् जफ्रि]] || || [[उर्दु]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९८ || [[गिरीशकार्नाड्]] || "कन्नडसाहित्याय कन्नडरङ्गभूमये (ययातिः) तेन कृतं योगदानं निमित्तीकृत्य"<ref>[http://www.hindu.com/fline/fl१६०३/१६०३११७०.htm The multi-faceted playwright], ''[[Frontline (magazine)]]''</ref> || [[कन्नड]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९९ || [[निर्मलवर्मा]] || || [[हिन्दि]] ||[[File:Nirmal Verma (१९२९ - २००५).jpg|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|१९९९ || [[गुर्डियल् सिङ्ग्]] || ||[[पञ्जाबी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००० || [[इन्दिरा गोस्वामी]] || ||[[अस्सामी]] ||
|- bgcolor=#edf३fe
|२००१ || [[राजेन्द्र केशवलाल् षा]] || || [[गुजराती]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००२ || [[जयकान्तन् डि]] || ||[[तमिळ्]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००३ || [[विन्दा कराण्डिकर्]] ||अष्टदर्शन (काव्यम्) ||[[मराठी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००४ || [[रह्मन् रहि]] ||''सुबुक् सोड, कलमि रहि, सैयद् रोडे जरेन् मन्ज्झ् च'' || [[काश्मीरि]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००५ || [[कुन्वर् नारायण्]] || ||[[हिन्दी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००६ || [[रवीन्द्र केलेकर्]] || ||[[कोड्कणी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००६ || [[सत्यव्रतशास्त्री]] || ||[[संस्कृतम्]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००७ || [[ओ एन् वि कुरूप्]] || ||[[मलयालम्]]<ref>{{cite news|url=http://www.hindu.com/२०१०/०९/२५/stories/२०१००९२५५६२०१६००.htm|title=Malayalam, Urdu writers claim Jnanpith awards|date=२५ September २०१०|work=[[The Hindu]]|accessdate=२५ September २०१०|location=Chennai, India}}</ref>||[[File:Onv.JPG|80px]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००८ || [[अक्लाख् मोहम्मद् खान् 'षाह्रयार्']] || ||[[उर्दु]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२००९ || [[अमर् कान्त्]] तथा [[श्रीलाल् शुक्ल]] || || [[हिन्दी]]
|- bgcolor=#edf३fe
|२०१०|| डा.चन्द्रशेखर कम्बार || समग्रं साहित्यम् || [[कन्नड]]
|}
 
==उल्लेखाः==
{{reflist}}
 
{{कर्णाटके ज्ञानपीठप्रशस्तिभाजः}}
 
[[वर्गः:पुरस्काराः]]
[[वर्गः:ज्ञानपीठप्रशस्तिः]]
 
{| cellspacing=0 style=" border:1px solid;border-collapse:collapse;" ;
! style="width: 40px; text-align: left;border:1px solid; " | वर्षम्
! style="width: 70px; text-align: left;border:1px solid; " | भाषा
! style="width: 275px; text-align: left;border:1px solid; " | लेखकः/लेखिका
! style="width: 140px; text-align: left;border:1px solid; " | कृतिः
! style="width: 75px; text-align: left;border:1px solid; " | भावचित्रम् ।
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९६५]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मलेयाळम्]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[जि.शङ्करकुरुपः]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | ओडक्कुळल् ||[[File:G.shankarakurup.jpg|80px]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९६६]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[बङ्गाली]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायः]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | गणदेवता
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९६७]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[गुजराती]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[उमाशङ्करजोषी]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | निशिता
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९६७]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[कुवेम्पु|कुवेम्पु (के.वि.पुट्ट्प)]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | [[श्रीरामायणदर्शनम्]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९६८]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[सुमित्रानन्दनपन्थः]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | चिदम्बर
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९६९]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[उर्दु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[फिराख् गोरखपुरि]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | गुल्-ए-नग्मा
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[तेलुगु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[विश्वनाथसत्यनारायणः]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | रामायणकल्पवृक्षमु
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[बङ्गाली]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[भिष्णु डे]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | स्मृति सत्त भविष्यत्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७२]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[रामधारी सिंग् दिनकरः]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | ऊर्वशी
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७३]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[द.रा.बेन्द्रे।अम्बिकातनयदत्तः]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | [[नाकुतन्ती]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७३]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[ओरिया]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[गोपीनाथ मोहन्ति]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | मत्तिमताल्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७४]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मराठि]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[विष्णु सखाराम् खाण्डेकर्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | ययाति
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७५]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[तमिळु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[प्.वि.अकिलन्द]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | चित्त्रपावै
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७६]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[बङ्गाली]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[आशापूर्णादेवी]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | प्रथम प्रतिसृति
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७७]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[शिवराम कारन्त| कोटशिवराम कारन्त]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | [[मूकज्जिय कनसुगळु]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७८]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[एस्.एह्.आज्ञेय]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | कितनी नावों मे कितनी बार्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९७९]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[अस्सामी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[बीरेन्द्रकुमाराभट्टाचार्य]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | मृत्युञ्जय
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मलेयाळम्]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[एस्.के.पोट्टेकाट्ट्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | ओरु देशत्तिण्डे कथा
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[पञ्जाबी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[अमृता प्रीतम्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | कागज् के कन्वास्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८२]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दि]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[महादेवी वर्मा]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | यम
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८३]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[मास्ति वेङ्कटेश ऐय्यङ्गार्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | [[चिकवीरराजेन्द्र]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८४]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मलेयाळम्]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[तकळी शिवशङ्करपिळ्ळै]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | कायर्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८५]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[गुजराती]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[पन्नालाल् पटेल्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | मानवी ना भावै
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८६]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[ओरिया]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[सच्चिदानन्द् रावुत् राय्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८७]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मराठी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[विष्णु वामन शिर्वाड्कर् कुसुमाग्रज]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | नटसम्राट्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८८]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[तेलुगु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[डा.सि नारायणरेड्डि]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | विश्वम्भरा
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९८९]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[उर्दु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[खुर्रतुलैन् हैदर्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | आखिरे शाब् के हमसफर्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[विनायक कृष्ण गोकाक् |विनायक कृष्ण गोकाक्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | [[भारत सिन्धु रश्मि]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[बङ्गाली]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[सुभाष मुख्योपाध्याय]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | पदति
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९२]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[नरेश् मेहेता]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |अरण्य
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९३]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[ओरिया]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[सीताकान्त महापात्र]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | समग्रं साहित्यम्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९४]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[यु.आर्.अनन्तमूर्ति]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | समग्रं साहित्यम्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९५]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मलेयाळम्]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [एम्.टि,वासुदेवन् नायर्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | रन्दमुज़म्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९६]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[बङ्गाली]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[महाश्वेतादेवी]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | हजार् तुरशिर् मा
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९७]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[उर्दु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[अलि सर्दार् जाफ्रि]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९८]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[गिरीष् कार्नाड्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | समग्रं साहित्यम्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९९]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[निर्मल् वर्मा]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | समग्रं साहित्यम्
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[१९९९]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[पञ्जाबी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[गुरुदयाळ् सिंग्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२०००]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[अस्सामी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[इन्दिरा गोस्वामी]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००१]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[गुजराती]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[राजेन्द्र केशवलाल् षा]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००२]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[तंइळु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[डि.जयकान्तन्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००३]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मराठी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[विन्दा करन्दीकर्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००४]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[काश्मीरी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[रहमान् राही]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००५]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[कुवंर् नारायण्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००६]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कोङ्कणी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[रवीन्द्र केळेकर्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००७]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[मलयाळम्]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[ओ.वि.एन् वि कुरुप्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | ||[[File:Onv.JPG|80px]]
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००८]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[उर्दु]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[अखलाख् मोहम्म्मद् खान्]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२००९]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[हिन्दी]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[अमर् कान्त्]] तथा [[श्रीलाल् शुक्ल]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" |
|-
| style="width: 40px;border: 1px solid;" | [[२०१०]]
| style="width: 70px;border: 1px solid;" | [[कन्नड]]
| style="width: 275px;border: 1px solid;" | [[डा.चन्द्रशेखर कम्बार]]
| style="width: 140px;border: 1px solid;" | [[समग्रं साहित्यम्]]
 
[[bn:জ্ঞানপীঠ পুরস্কার]]
[[ta:ஞானபீட விருது]]
[[te:జ్ఞానపీఠ పురస్కారం]]
 
[[वर्गः:ज्ञानपीठप्रशस्तिः]]
५,९१९

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/185203" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः