"तत्त्वशास्त्रम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
==किं नाम तत्वशास्त्रम्तत्त्वशास्त्रम्?==
तत्वशास्त्रम्तत्त्वशास्त्रम् नाम ,तत्वम्तत्त्वम्, अधिकृत्य लक्ष्य-लक्षणानि विवृण्वत्, पूर्वपक्षनिरासयुक्तिकम् उत्तरपक्षसिद्धान्तपरम्, श्रुत्युक्तधर्मविवृतिरूपम् शिष्यशिक्षायै निबद्धम् सत् शिशिक्षूणां जिज्ञासाम् उपशमयति । तत्वम्तत्त्वम् नाम किम्? । तत्वमसीत्यादिवाक्यॆषुतत्त्वमसीत्यादिवाक्यॆषु ’तत्” पदॆन व्यपदिश्यमानम् अन्यथाऽनिर्वचनीयम्,
" यतॊ वाचॊ निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ।" इत्युपनिषत्सूपवर्णितम्, अरूपमगुणमद्रव्यमनिन्द्रियगॊचरमनूह्यमचरमनादिमनन्तमविशॆष्यममविशिष्ट्मज्ञॆयंअरूपमगुणमद्रव्यमनिन्द्रियगॊचरमनूह्यमचरमनाद्यनन्तमविशॆष्यममविशिष्ट्मज्ञॆयं "नेति नेति" इति ज्ञानिभिः नञैव व्यादिष्टं ब्रह्मवस्तु तत्पदेन विना केनान्येन निर्वाच्यम्? । तस्य ब्रह्मवस्तुनः महिमानं विशदयितुं प्रवृत्तं ब्रह्मसूत्रादि वॆदभाष्यादि शास्त्रम् तत्वशास्त्रमितितत्त्वशास्त्रमिति प्रोच्यते ।
४७१

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/194663" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः