"अरिस्टाटल्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

Jump to navigation Jump to search
सम्पादनसारांशरहितः
{{Infobox philosopher
|region = पाश्चात्यदर्शनम्
|region = Western philosophy
|era = [[Ancient philosophyप्राचीनदर्शनम्]]
|color = #B0C4DE
|image = Aristotle Altemps Inv8575.jpg
|caption =
|name ={{lang|grc|Ἀριστοτέλης}}, ''Aristotélēs'',अरिस्टाटल्
|birth_date =384 BCक्रिस्तुपूर्वम्<br />[[स्टेजिरिया]], [[चाल्सिडैस्]]
|death_date =322 BCक्रिस्तुपूर्वम् (ageवय: 61 or६१ 62उत ६२)<br />[[युबोय]]
|school_tradition = [[पेरिपेटेटिक्-सम्प्रदायः]]<br />[[अरिस्टाटल्-मतम्]]
|main_interests = [[भौतशास्त्रम्|भौतविज्ञानम्]], [[तत्वज्ञानम्]], [[काव्यम्]], Theatre, [[सङ्गीतम्नाट्यशास्त्रम्]], [[Rhetoricसङ्गीतम्]], [[राजनीतिःअलन्कारशास्त्रम्]], [[Governmentराजनीतिः]], [[Ethicsनीतिशास्त्रम्]], [[Biologyजीवशास्त्रम्]], [[Zoology]प्राणिविज्ञानम्]
|notable_ideas = [[Golden mean (philosophy)|Golden mean]], [[Reasonतर्क:]], [[Logicन्याय:]], [[Syllogismसंवाक्यम्]], Passionअनुरक्ति:
|influences = [[Parmenidesपार्मेनिडीस्]], [[Socratesसोक्रटीस्]], [[Platoप्लेटो]], [[Heraclitusहेराक्लिटुस्]], [[Democritusडेमाक्रिटुस्]]
|influenced = Virtuallyप्राय: allतस्यानन्तरं आगतं पूर्णं [[Western philosophyपाश्चात्यदर्शनम्]] that came after his works; [[Alexander the Greatअलेग्सण्डर्]], [[Avicennaअविसेन्ना]], [[Averroesआवेर्रोस्]], [[Maimonidesमैमोनिडेस्]], [[Albertusआल्बेर्टुस् Magnusमाग्नुस्]], [[Thomasतामस् Aquinasअक्विनास्]], [[Dunsडन्स् Scotusस्कोटुस्]], [[Ptolemyटालमि]], [[Nicolaus Copernicus|Copernicusकोपर्निकस्]], [[Galileoगलिलेयो]], andइस्लामियदर्शनम् most of [[Islamic philosophy]], [[Jewish philosophy]], [[Christian philosophy]], science and '''[[List of writers influenced by Aristotle|more...]]'''.
}}
(कालः – क्रि.पू. ३८४ तः क्रि.पू.३२२)

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/274202" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्

सञ्चरणावलिः