आस्टन् फ्रान्सिस् विलियम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

(कालः - १८७७ तः १९४५)

अयं आस्टन् फ्रान्सिस् विलियम् (Astin Francis Willium) प्रख्यातः रसायनशास्त्रज्ञः तथा भौतविज्ञानी च ।