ध्रुवीयोपग्रहप्रक्षेपणयानम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

धृवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानः (Polar Satellite Lunch Vehicle) भारातीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थानेन निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यानः ।

उडायन इतिहासः[सम्पादयतु]

PSLV.svg
यानः विभेदः उडायन दिनांकः उडायन स्थानः Payload Payload Mass फलितांशः टिप्पण्यः
डी-१ PSLV सेप्टेम्बर्मासस्य २०, १९९१ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः ऐ.आर्.एस् १E ८७६ kg असफलः इयं यानस्य प्रथम उडायनः ।
Software error causes vehicle crash in to the Bay of Bengal 700 seconds after take off.
डी-२ PSLV अक्टोबर् मासस्य १५, १९९४ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः ऐ.आर्.एस् P२ ९०४ kg सफलः इयं अस्य यानस्य प्रथम सफल उडायनः ।
डी-३ PSLV मार्च् मसस्य २१, १९९६ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः ऐ.आर्.एस् P३ ९२० kg सफलः
सी-१ PSLV सेप्टेम्बर्मासस्य २९, १९९७ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः ऐ.आर्.एस् १D १,२०० kg असफलः उपग्रहः निर्देशित कक्षात् पूर्वमेव निक्षिप्तः ।
सी-२ PSLV मे मासस्य २६, १९९९ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः ओशन्स्याट् १
डि.एल्.आर् ट्यूब्स्याट्
किट्स्याट् ३
१,१९८ kg सफलः इयं अस्य यानस्य प्रथम वाणिज्यिक उडायनः ।
सी-३ PSLV अक्टोबर् मासस्य २२, २००१ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः टि.ई.एस्
प्रोबा
बर्ड्
१,२९२ kg सफलः
सी-४ PSLV सेप्टेम्बर्मासस्य १२, २००२ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः मेट्स्याट् १ (कल्पना १) १०५५ kg सफलः
सी-५ PSLV अक्टोबर् मासस्य १७, २००३ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः रिसोर्स्स्याट् १ १,३६० kg सफलः
सी-६ PSLV मे मासस्य ५, २००५ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः* कार्टोस्याट् १
ह्याम्स्याट्
१,६०२ kg सफलः
सी-७ PSLV जनवरी मासस्य १०, २००७ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः कार्टोस्याट् २
एस्.आर्.ई
लपान्-ट्यूब्स्याट्
पेहुयेन्स्याट्-१
१,२१० kg सफलः
सी-८ PSLV-CA एप्रिल् मासस्य २३, २००७ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः* एजैल्
ए.ए.एम्
५३७ kg सफलः इयं 'core-alone' विभेदस्य प्रथम उडायनः ।
सी-१० PSLV-CA जनवरी मासस्य २१, २००८ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः टेक्सार् २६० kg सफलः
सी-९ PSLV-CA एप्रिल् मासस्य २८, २००८ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः* कार्टोस्याट्-२A
ऐ.एम्.एस्-१
क्यूट्-१.७+ए.पी.डी-२
सीड्स्-२
क्यान्X-२
क्यान्X-६/NTS
डेल्फी-C3
AAUSAT-II
Compass 1
RUBIN
८०० kg सफलः
सी-११ PSLV-XL अक्टोबर् मासस्य २२, २००८ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः* चन्द्रयानः-१ १,३८० kg सफलः चन्द्रं प्रति भारतस्य प्रथम उपग्रहः तथा 'PSLV-XL' विभेदस्य प्रथम उडायनः ।
सी-१२ PSLV-CA एप्रिल् मासस्य २०, २००९ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः* रीस्याट्-२
अनुस्याट्
३०० kg सफलः
सी-१४ PSLV-CA सेप्टेम्बर्मासस्य २३, २००९ सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः ओशन्स्याट्-२
रुबिन्-९.१
रुबिन्-९.२
स्विस्क्यूब्-१
बीस्याट्
UWE-2
ITUpSAT1
९६० kg
८ kg
८ kg
१ kg
१ kg
१ kg
१ kg
सफलः
भविष्यत् उडायनाः
सी-१५ PSLV-?? जनवरी मासः, २०१० सतीश् धवन् बहिराकाश उडायन केन्द्रः कार्टोस्याट्-२B
एस्.आर्.ई-२
Xsat
  • * इति द्वितीय उडायन