विकिपीडिया:प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

प्रयोगनिमित्तं पृष्ठमिदं परिकल्पितम् । अत्र स्वेच्छानुनासारं सम्पादननिमित्तम् अभ्यासः कर्तुमर्हति । <अद्य भारतीयकालगणनानुसारम् अदयतनं पञ्चाङ्गम् इति'महान् पाठःपठ्यताम्== अद्य भारतीयकालगणनानुसारं <म.भा.आदिपर्व१.२६/>। फलकम्:म.भा.आदिपर्व१.२५ ५११५ युगाब्द:,१९३५ तम: शक:<म.भा.आदिपर्व१.

अ,आ,इ,ई,उ,ऊ,ऋ,ॠ,ए,ऍ,ओ,ऑ, क,ख,ग,घ, क्षत्रं राष्ट्रीयं संस्क्रुत संस्थानम्म् कश्चित् राजीव गृहं गृग् गद्यम् संगोष्टी सङ्गो राजीवगान्धी परिसरः शीक्षाशास्त्री बिभागः 0. मम नाम गणेशः ।