विकिपीडिया:प्रयोगपृष्ठम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

प्रयोगनिमित्तं पृष्ठमिदं परिकल्पितम् । अत्र स्वेच्छानुनासारं सम्पादननिमित्तम् अभ्यासः कर्तुमर्हति । == अद्यतनं पंचांगम् महान् पाठः== अद्य भारतीयकालगणनानुसारं <म.भा.आदिपर्व१.२६/>। फलकम्:म.भा.आदिपर्व१.२५ ५११५ युगाब्द:,१९३५ तम: शक:<म.भा.आदिपर्व१.२३></ref>