विकिपीडिया:प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

मम नाम कल्याणी । अहं अष्टादश वर्षा अस्मि । अहं बेङ्गलूर नगरे जान तथा अत्रैव निवसामि । मम पितुः नाम दिनेश कुमार | सः एकः प्रसिद्ध वर्णितः अस्ति । स मम प्रेरकः च आसीत् । मम मातुः नाम लक्ष्मी दिनेश सा एका गृहिणी अस्ति । सा मम मुख्याधारा अस्ति । मम पोषका: मम सर्वस्मिन् कार्ये प्रचोदनम् अकुर्वन् । अह श्री कुमारन चिल्ड्रन्स् नाम शलाशां अपठम् । अधुना अहं बी.बी.ये पदविम् किस्म् विश्वविद्यालयाभ्याम् इच्छामि । नत्र एव पठामि । अहे एक: जिज्ञासी अस्मि । उद्यमशीला च अस्मि | पठन कार्यम् मम इष्टम् अपि च तं ज्ञानं आधुनिक जगति उपयोग कर्तुम् सन्तोष भवति । "अहं न्यायनल लेवेलू टेबल टेन्निश क्रीडा पढ़ अस्मि । अहं षट वर्षाणि पर्यन्तम् कर्नाटक राज्य देश- न्यायनल स्थले रूपं अकरम् | अहं दश वर्षात् अरभ्य क्रीडन अस्मि । बहव पन्द्यान् अपि जयन् अस्मि । येषा क्रीडा मम अनुशासनताम निश्चयताम् तथा आत्म विश्वासम् जनयति । उनम आरोग्य प्रात्यर्थम अहं प्रनिदिनम् देहदण्डलां करोमि। उत्तम आहारम् अपि सादामि । पुस्तक पठनम् संगीत श्रवणम् यता: मम प्रवृत्तयः । नव कौशलान् अपि प्राप्नोमि एस प्रवृत्तैः । पठनम् तथा लिखनम् मम मनोधर्मम् उतेजयति ।


Kalyani_Dinesh

मम पदवी-पूर्वे - अहं विज्ञानम् पठितवति अस्मि । तत्र तत्र सर्व विषया: मम हृष्टाः अभवन् । नन्तरंम् पदव्याम - अहं बी.बी.ये (BBA) पठितुम् आरम्भम् अकुर्वन । अत्र अनेक विषयाः सम्यक भवन्ति । क़िस्त विश्वविद्यालये पंठितवति अस्मि अधुना । निज जीवनस्थ वृत्तान्तान तथा वणिक कार्य विषयान् वयं पठाम: । मम विश्वविद्यालय: अध्ययनस्य फलस्य विषये तथा उपस्थिति-विषये बहु प्राशस्त्यम् ददाति । अध्ययन मात्रं न किन्तु अत्र अनेक स्पर्धा : कार्यक्रमाः प्रायोगिक-कार्याणि सन्ति । अहं आपणिक-कार्यक्रमेषु भाग: गृहीतवति । प्रथम वर्ष छत्रिषु अहं चतुर्थ स्थानम् - प्राप्तवती । अहं काले से जेलस् (calle Zealous नाम नाटक तण्डे भाग: गृहीतवृती च । अनेक विषयान् सग्वीसणम् कर्तुम् एतानि उपयोगम् सन्ति । तथा भाषणम् कर्तुम् मनोधर्मम् प्रापयितुम् योचना - वेगम कर्तुम्आनुकूल्यम् कल्पयन्ति च ।