प्राकृतिभिः अत्यनुबद्धाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:४९, २५ मई २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:४९, २५ मई २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:स्वागतम्‏‎ (१३,३०७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 2. फलकम्:Welcome‏‎ (१२,३३२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 3. पटलम्:Arguments‏‎ (८,४२० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 4. पटलम्:Navbar‏‎ (७,१३४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 5. पटलम्:Yesno‏‎ (४,००७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 6. फलकम्:Navbox‏‎ (३,९६८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 7. पटलम्:Navbox‏‎ (३,८७० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 8. पटलम्:Infobox‏‎ (३,७७९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 9. फलकम्:Infobox‏‎ (३,७७७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 10. फलकम्:Main other‏‎ (३,३२३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 11. पटलम्:TableTools‏‎ (३,२२८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 12. पटलम्:String‏‎ (३,२०४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 13. पटलम्:Check for unknown parameters‏‎ (३,१३९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 14. पटलम्:InfoboxImage‏‎ (२,६७९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 15. फलकम्:PAGENAMEBASE‏‎ (२,३८४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 16. पटलम्:If empty‏‎ (२,३७९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 17. फलकम्:If empty‏‎ (२,३७८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 18. पटलम्:No globals‏‎ (२,३७७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 19. फलकम्:*‏‎ (२,२५० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 20. फलकम्:Yesno‏‎ (२,१०३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 21. फलकम्:Both‏‎ (२,०५९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 22. फलकम्:POTD default‏‎ (१,९९५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 23. फलकम्:वर्षाः‏‎ (१,८४३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 24. फलकम्:Namespace detect‏‎ (१,८१७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 25. फलकम्:Detect singular‏‎ (१,७८७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 26. पटलम्:Plain text‏‎ (१,७८७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 27. फलकम्:Infobox settlement‏‎ (१,७८६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 28. फलकम्:Short description‏‎ (१,७८६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 29. पटलम्:Settlement short description‏‎ (१,७८६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 30. पटलम्:Message box‏‎ (१,७६५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 31. पटलम्:Message box/configuration‏‎ (१,७६४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 32. फलकम्:Template other‏‎ (१,५७९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 33. फलकम्:Documentation/start box‏‎ (१,५३६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 34. फलकम्:Documentation/end box‏‎ (१,५३६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 35. फलकम्:Documentation/docspace‏‎ (१,५३६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 36. फलकम्:Documentation/template page‏‎ (१,५३६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 37. फलकम्:Documentation/start box2‏‎ (१,५३५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 38. फलकम्:Documentation/end box2‏‎ (१,५३५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 39. फलकम्:Documentation‏‎ (१,५२६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 40. फलकम्:Fmbox‏‎ (१,४९७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 41. पटलम्:Separated entries‏‎ (१,४१२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 42. फलकम्:Br separated entries‏‎ (१,४११ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 43. फलकम्:Reflist‏‎ (१,४१० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 44. पटलम्:Side box‏‎ (१,१५३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 45. फलकम्:Side box‏‎ (१,१५२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 46. फलकम्:Sister‏‎ (१,१३८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 47. फलकम्:अङ्कपरिवर्तकम्‏‎ (१,१३० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 48. पटलम्:अङ्कपरिवर्तनम्‏‎ (१,१३० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 49. फलकम्:Sec link/text‏‎ (१,०५८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 50. फलकम्:Sec link/normal link‏‎ (१,०५८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)