प्राकृतिभिः अत्यनुबद्धाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:१३, १६ अगस्त २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:१३, १६ अगस्त २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:स्वागतम्‏‎ (१३,८७० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 2. फलकम्:Welcome‏‎ (१२,८९५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 3. पटलम्:Arguments‏‎ (८,४२७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 4. पटलम्:Navbar‏‎ (७,१३९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 5. पटलम्:Yesno‏‎ (४,००९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 6. फलकम्:Navbox‏‎ (३,९६८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 7. पटलम्:Navbox‏‎ (३,८७५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 8. पटलम्:Infobox‏‎ (३,७८० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 9. फलकम्:Infobox‏‎ (३,७७८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 10. फलकम्:Main other‏‎ (३,३२९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 11. पटलम्:String‏‎ (३,२०२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 12. पटलम्:Check for unknown parameters‏‎ (३,१४६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 13. पटलम्:TableTools‏‎ (२,९४२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 14. पटलम्:InfoboxImage‏‎ (२,६७७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 15. फलकम्:PAGENAMEBASE‏‎ (२,३८३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 16. पटलम्:No globals‏‎ (२,३८० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 17. पटलम्:If empty‏‎ (२,३७६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 18. फलकम्:If empty‏‎ (२,३७५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 19. फलकम्:*‏‎ (२,२५० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 20. फलकम्:Yesno‏‎ (२,०९९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 21. फलकम्:POTD default‏‎ (२,०७३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 22. फलकम्:Both‏‎ (२,०५९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 23. फलकम्:वर्षाः‏‎ (१,८४३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 24. फलकम्:Namespace detect‏‎ (१,८१९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 25. फलकम्:Detect singular‏‎ (१,७८५ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 26. फलकम्:Infobox settlement‏‎ (१,७८४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 27. पटलम्:Message box‏‎ (१,७६७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 28. पटलम्:Message box/configuration‏‎ (१,७६६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 29. फलकम्:Template other‏‎ (१,५८४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 30. फलकम्:Documentation/template page‏‎ (१,५४१ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 31. फलकम्:Documentation/start box‏‎ (१,५४१ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 32. फलकम्:Documentation/end box‏‎ (१,५४१ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 33. फलकम्:Documentation/docspace‏‎ (१,५४१ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 34. फलकम्:Documentation/start box2‏‎ (१,५४० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 35. फलकम्:Documentation/end box2‏‎ (१,५४० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 36. फलकम्:Documentation‏‎ (१,५३१ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 37. फलकम्:Pagetype‏‎ (१,५२६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 38. फलकम्:Fmbox‏‎ (१,५०२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 39. पटलम्:Plain text‏‎ (१,४६७ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 40. फलकम्:Short description‏‎ (१,४६६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 41. पटलम्:Settlement short description‏‎ (१,४६६ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 42. फलकम्:Reflist‏‎ (१,४१८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 43. पटलम्:Separated entries‏‎ (१,४१३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 44. फलकम्:Br separated entries‏‎ (१,४१२ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 45. फलकम्:SHORTDESC:Place‏‎ (१,२१८ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 46. पटलम्:Side box‏‎ (१,१५४ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 47. फलकम्:Side box‏‎ (१,१५३ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 48. फलकम्:Sister‏‎ (१,१३९ पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 49. पटलम्:अङ्कपरिवर्तनम्‏‎ (१,१३० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)
 50. फलकम्:अङ्कपरिवर्तकम्‏‎ (१,१३० पृष्ठेषु प्रयुक्तम्)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)