अनुमतिदोषः

1 निम्नकारणत्वात् एतां सञ्चिकाम् उत्तारयतु । सम्पादनस्य अनुमतिः नास्ति । कारणम्:

प्रार्थिता क्रिया अस्य समूहस्य सदस्यानां कृते एव अनुमता:प्रबन्धकाः.

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:उपारोपणम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्