अनुमतिदोषः

Jump to navigation Jump to search

1 निम्नकारणत्वात् एतां सञ्चिकाम् उत्तारयतु । सम्पादनस्य अनुमतिः नास्ति । कारणम्:

यस्याः क्रियायाः कृते भवान्/भवती उद्युक्ता, तस्यै क्रियायै प्रबन्धकाः अस्मिन् समूहे अनुमतिः नास्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:उपारोपणम्" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः