सद्यःकालीनानि शोधकपरिवर्तनानि

Jump to navigation Jump to search
परिष्कृतम् अन्वेषणम्
शोधनी समयः सदस्यः सार्वजनिकशोधकस्य वर्णनम् ध्वजाः कर्मन् परिवर्तनानि
०५:४३, २२ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
 • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
०५:४२, २२ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
 • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
०९:१८, २० नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अपञ्जीकृतसदस्यैः सम्भाषणरक्तीकरणे निषेधः समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-talkblanking
 • नानुमन्यताम्
 • सूचकपत्रम्: सम्भाषणपृष्ठं रिक्तं कृतम्
परिवर्तनानि
११ ०८:४७, २० नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) ससन्दर्भस्य पाठ्यस्य अकराणं निष्कासने निषेधः समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-unexplained-removal
 
१० ०८:३८, २० नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अवाञ्च्छितः परिसन्धिः समर्थीत
 • आवेष्ट: Allow 3 actions every 1200 seconds, group throttle by: user accountएवम् IP address
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-link-spam
 • सूचकपत्रम्: अवाञ्च्छितः परिसन्धिः स्थापितः
 
०८:३६, २० नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) क्षुभ्यति समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-shouting
 • नानुमन्यताम्
 
०८:३३, २० नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अपञ्जीकृतसदस्यैः सम्भाषणरक्तीकरणे निषेधः समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning
 • नानुमन्यताम्
 • सूचकपत्रम्: सम्भाषणपृष्ठं रिक्तं कृतम्
 
०८:२१, २० नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) नवीनसदस्येभ्यः सन्दर्भनिष्कासनं निषिद्धम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-references
 • सूचकपत्रम्: सन्दर्भाः अपाकृताः
 
१२:०३, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) उत्तमलेखस्य चयनाधिकारस्य अनधिकारी समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-content
 • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
१२:०१, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) उत्तमलेखस्य चयनाधिकारस्य अनधिकारी समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-content
 • नानुमन्यताम्
 
११:२७, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
 • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
११:२२, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अविद्यमानं पृष्ठं प्रति अनुप्रेषणस्य निषेधः समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-badredirect
 • नानुमन्यताम्
 
१०:५३, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) वि-पत्रसङ्केतस्य योजनं निषिद्धम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-email
 • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
१०:५२, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) वि-पत्रसङ्केतस्य योजनं निषिद्धम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-email
 • नानुमन्यताम्
 
१०:३२, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) नवीनसदस्येभ्यः रिक्तपृष्ठनिर्माणाय निषेधः समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning
 • नानुमन्यताम्
 
१०:०२, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
 • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
०९:५९, १८ नवेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
 • नानुमन्यताम्
 
१२:२२, २० सेप्टेम्बर् २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) देवनागरीभिन्नेभ्यः शीर्षकेभ्यः शोधकः समर्थीत
 • प्रबोधन: abusefilter-warning-articletitle
 • नानुमन्यताम्
 
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:दुरुपयोगशोधबन्धन/history" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्