अवरुद्धाः सदस्याः

Jump to navigation Jump to search
अवरोधितः सदस्यः अन्विष्यताम्
समयमुद्रा लक्ष्यम् नश्यति वरोधनस्य प्रशसनम् । विस्तारान् अवरुणद्धु । कारणम्
०२:२५, १२ मार्च २०१९ Grass53f65 (सम्भाषणम् | योगदानानि) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
नाशात्मकं कार्यम्
०४:२०, १८ नवम्बर २०१७ 2405:204:e20f:b0b4:73e:4e23:e90e:539b (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
अवकरणपूर्णम्
०१:०४, ६ नवम्बर २०१७ 2405:204:e503:462e:9eab:591d:9253:cc4a (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
खलकार्यम्
०३:२६, ४ नवम्बर २०१७ 213.161.176.66 (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
खलकार्यम्
०३:२५, ४ नवम्बर २०१७ 2405:204:a320:4c7c::14a8:b0a5 (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
खलकार्यम्
०७:३८, २४ अगस्त २०१६ 2602:30a:2c48:eb10:441d:2807:646e:4906 (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
असत्यविषयानाम् उत्तारणम् ।
०४:४९, १४ अगस्त २०१६ 92.12.192.69 (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • अनामकः केवलम् ।
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
असत्यविषयानाम् उत्तारणम् ।
०२:२९, २ अगस्त २०१६ 2405:204:e487:78fb:9126:5427:fc46:5bff (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
असत्यविषयानाम् उत्तारणम् ।
०५:४९, २८ जुलाई २०१६ 2602:30a:2c48:eb10:202e:daa2:ca45:647a (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
असत्यविषयानाम् उत्तारणम् ।
०४:३२, २३ जून २०१६ 2602:30a:2c48:eb10:e457:745c:bc51:2b3 (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
असत्यविषयानाम् उत्तारणम् ।
०७:०४, १८ जून २०१६ 2602:30a:2c48:eb10:bc16:5a0c:4f58:4afc (सम्भाषणम्) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • अनामकः केवलम् ।
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
पुटेषु अवकरपूरणम् ।: अनावश्यकानां पृष्ठानां निर्माणं कृत्वा अव्यवस्था सृष्टा
०९:०८, २ फरवरी २०१६ Sm.lekhana (सम्भाषणम् | योगदानानि) अनन्तम् । NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
पुटेषु अवकरपूरणम् ।
१६:००, २७ जून २०१४ 9 Linste (सम्भाषणम् | योगदानानि) अनन्तम् । MoiraMoira (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
००:४०, २३ जून २०१० ! ! ! ⒽⒶⒼⒼⒺⓇ? (सम्भाषणम् | योगदानानि) अनन्तम् । Pathoschild (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०४:३६, २२ मई २०१० Ityssvgsasdwe (सम्भाषणम् | योगदानानि) अनन्तम् । Jyothis (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
 • विद्युत्पत्रम् अवरोधितम्
 • स्वस्य सम्भाषणपुटं सम्पादयितुं न शक्यते ।
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०२:५९, ३ अगस्त २००८ 71.107.163.121 (सम्भाषणम्) अनन्तम् । Lar (सम्भाषणम् | योगदानानि)
 • अनामकः केवलम् ।
 • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
vandal
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:प्रतिबन्धावलिः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः