वाञ्छिताः सञ्चिकाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:३७, २८ मार्च् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:३७, २८ मार्च् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

अधो दत्तसञ्चिकाः उपयुक्ताः किन्तु न वर्तन्ते । बाह्यकोशानां सञ्चिकाः उपस्थिताः इति एताः सूच्यां स्युः । एतादृशः कोपि सदोषप्रवेशः अवरुद्धः भवति । अपि च यत्पुटं तादृश्याः अनुपस्थितसञ्चिकायाः प्रयोगं कुर्वन्ति तासं सूची वर्गः:भग्नसम्बन्धैः युक्तानि पृष्ठानि मध्ये अस्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. सञ्चिका:Crystal Clear app kservices.png‏‎ (१५,७९० परिसन्धयः)
 2. सञ्चिका:Crystal Clear app personal bt3.png‏‎ (१५,७९० परिसन्धयः)
 3. सञ्चिका:Evolution-tasks.svg‏‎ (१५,७९० परिसन्धयः)
 4. सञ्चिका:Wiki Monitoring Team logo.svg‏‎ (१५,७९० परिसन्धयः)
 5. सञ्चिका:Email-logo.png‏‎ (१५,७८९ परिसन्धयः)
 6. सञ्चिका:Welcome note sa wiki.jpg‏‎ (१५,७८९ परिसन्धयः)
 7. सञ्चिका:Template-info.png‏‎ (१,५०७ परिसन्धयः)
 8. सञ्चिका:Commons-logo.svg‏‎ (९२० परिसन्धयः)
 9. सञ्चिका:Flag of India.svg‏‎ (७९३ परिसन्धयः)
 10. सञ्चिका:Bhagvad Gita.jpg‏‎ (५४६ परिसन्धयः)
 11. सञ्चिका:Edit-copy green.svg‏‎ (५४४ परिसन्धयः)
 12. सञ्चिका:Ambox wikify.svg‏‎ (५०३ परिसन्धयः)
 13. सञ्चिका:Speaker Icon.svg‏‎ (४३३ परिसन्धयः)
 14. सञ्चिका:Wikisource-logo.svg‏‎ (३०९ परिसन्धयः)
 15. सञ्चिका:Blue pencil.svg‏‎ (२९६ परिसन्धयः)
 16. सञ्चिका:Wiki letter w.svg‏‎ (२८४ परिसन्धयः)
 17. सञ्चिका:Orange animated left arrow.gif‏‎ (२४६ परिसन्धयः)
 18. सञ्चिका:Orange animated right arrow.gif‏‎ (२४६ परिसन्धयः)
 19. सञ्चिका:Information icon4.svg‏‎ (२४२ परिसन्धयः)
 20. सञ्चिका:Boxed East arrow.svg‏‎ (१९८ परिसन्धयः)
 21. सञ्चिका:Compass rose pale-50x50.png‏‎ (१९८ परिसन्धयः)
 22. सञ्चिका:East.svg‏‎ (१९८ परिसन्धयः)
 23. सञ्चिका:North.svg‏‎ (१९८ परिसन्धयः)
 24. सञ्चिका:South.svg‏‎ (१९८ परिसन्धयः)
 25. सञ्चिका:West.svg‏‎ (१९८ परिसन्धयः)
 26. सञ्चिका:Hitopadesha.jpg‏‎ (१९३ परिसन्धयः)
 27. सञ्चिका:Christ University Hosur road Bangalore 4820.JPG‏‎ (१५४ परिसन्धयः)
 28. सञ्चिका:AUM symbol, the primary (highest) name of the God as per the Vedas.svg‏‎ (१४५ परिसन्धयः)
 29. सञ्चिका:Om symbol.svg‏‎ (१४४ परिसन्धयः)
 30. सञ्चिका:At sign.svg‏‎ (१४० परिसन्धयः)
 31. सञ्चिका:Flag of Nepal.svg‏‎ (१३५ परिसन्धयः)
 32. सञ्चिका:HinduSwastika.svg‏‎ (१३० परिसन्धयः)
 33. सञ्चिका:Ambox warning pn.svg‏‎ (१२५ परिसन्धयः)
 34. सञ्चिका:Emblem of India.svg‏‎ (११४ परिसन्धयः)
 35. सञ्चिका:Patanjali.jpg‏‎ (१११ परिसन्धयः)
 36. सञ्चिका:Avatars of Vishnu.jpg‏‎ (१०४ परिसन्धयः)
 37. सञ्चिका:Red pog.svg‏‎ (९० परिसन्धयः)
 38. सञ्चिका:Redirectltr.png‏‎ (६६ परिसन्धयः)
 39. सञ्चिका:Crystal Clear action run.png‏‎ (६४ परिसन्धयः)
 40. सञ्चिका:Ambox notice.png‏‎ (६३ परिसन्धयः)
 41. सञ्चिका:Imbox notice.png‏‎ (६१ परिसन्धयः)
 42. सञ्चिका:Asia (orthographic projection).svg‏‎ (५३ परिसन्धयः)
 43. सञ्चिका:India-locator-map-blank.svg‏‎ (५० परिसन्धयः)
 44. सञ्चिका:Police man Twinkle Head.svg‏‎ (४९ परिसन्धयः)
 45. सञ्चिका:Hinduism symbol.png‏‎ (४७ परिसन्धयः)
 46. सञ्चिका:Saraswati.jpg‏‎ (४७ परिसन्धयः)
 47. सञ्चिका:Increase2.svg‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 48. सञ्चिका:Vyasa.jpg‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 49. सञ्चिका:Bharat Ratna.jpg‏‎ (४३ परिसन्धयः)
 50. सञ्चिका:WCI banner.png‏‎ (४३ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितसञ्चिकाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः