कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • ०३:३०, २८ मे २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 112.198.75.102 (२९ मे २०२० इत्यस्य ०३:३०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • ०३:२४, २८ मे २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 136.228.128.159 (२८ मे २०२१ इत्यस्य ०३:२४समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ०२:५०, २८ मे २०२०: Sotiale (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.22.123.143 (२८ नवेम्बर् २०२० इत्यस्य ०२:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • २१:२९, २७ मे २०२०: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.145.230.163 (२७ नवेम्बर् २०२० इत्यस्य २१:२९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • २०:४१, २७ मे २०२०: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 205.251.232.0/22 (२७ मे २०२२ इत्यस्य २०:४१समये समाप्तिः भवति ।) (Reblocking: no evidence this IP can't be abused: Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Amazon AWS-->)
 • १९:१२, २७ मे २०२०: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 212.102.38.150 (२७ नवेम्बर् २०२० इत्यस्य १९:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १६:५५, २७ मे २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 89.64.86.114 (२७ जून् २०२० इत्यस्य १६:५५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १६:४३, २७ मे २०२०: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.76.58.60 (२७ मे २०२१ इत्यस्य १६:४३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy: spam-source)
 • १५:३९, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2604:BC0:0:0:0:0:0:0/48 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३९, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 212.119.40.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 204.44.192.0/20 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 204.11.2.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 203.98.64.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.53.136.0/22 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.111.248.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.56.116.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.39.169.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.36.224.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.242.225.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.162.89.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.101.69.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.14.194.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 172.86.114.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 160.119.78.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 160.119.76.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 160.119.71.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३८, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 155.94.136.0/21 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 155.94.134.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 155.94.133.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 155.94.128.0/22 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.108.62.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.181.218.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.83.241.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.55.78.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.243.229.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.148.165.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.148.127.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.145.55.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.140.220.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.140.204.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.134.176.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.95.233.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.80.48.0/22 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.66.210.0/24 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३६, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.13.226.0/23 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:३३, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 58.227.113.238 (१० जून् २०२० इत्यस्य १५:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १५:३२, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.246.64.0/18 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:३२समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:२७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2605:6C80:10:0:0:0:0:0/48 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:२७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:२७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2605:6C80:8:0:0:0:0:0/48 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:२७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
 • १५:२७, २७ मे २०२०: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2605:6C80:5:0:0:0:0:0/48 (२७ मे २०२३ इत्यस्य १५:२७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies: please read the FAQ should you be affected)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्