कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १०:२५, १६ जुलाई २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 105.103.249.229 (१६ अगस्त २०१९ इत्यस्य १०:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam)
 • १०:२१, १६ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.70.102.183 (१७ जुलाई २०१९ इत्यस्य १७:२१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०९:३३, १६ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2405:204:E089:444F:7068:D742:2D78:70DF (१७ जुलाई २०१९ इत्यस्य १६:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०६:५०, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2602:FEFA:0:0:0:0:0:0/32 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:५०समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:५०, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 216.230.30.0/23 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:५०समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:५०, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 216.41.232.0/22 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:५०समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:५०, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 208.103.166.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:५०समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४९, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 207.229.93.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४९समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४९, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 199.250.188.0/23 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४९समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४९, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 192.171.80.0/20 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४९समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 170.199.224.0/21 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 168.245.206.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 168.245.143.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 162.223.122.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 148.59.146.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 148.59.184.0/23 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 147.92.52.0/22 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४८, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 139.60.101.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४८समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४७, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 67.226.219.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४७समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४७, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.97.179.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४७समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४७, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 52.128.31.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४७समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४७, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 24.235.12.0/23 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४७समये समाप्तिः भवति ।) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४६, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 23.160.128.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:४६, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 23.157.192.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०६:४६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (No Open Proxy: Leaky Webhost: Contact stewards if you are affected Using ISP Rangefinder)
 • ०६:२१, १६ जुलाई २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 198.217.64.131 (१४ सितम्बर २०१९ इत्यस्य ०६:२१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०५:५२, १६ जुलाई २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 69.46.25.132 (१६ जनवरी २०२१ इत्यस्य ०५:५२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Hivelocity -->)
 • ०३:४१, १६ जुलाई २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 62.28.236.0/23 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०३:४१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: cw-abuse)
 • ०३:३३, १६ जुलाई २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 92.186.158.159 (१६ जनवरी २०२० इत्यस्य ०३:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०३:१६, १६ जुलाई २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 64.207.136.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०३:१६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०२:५४, १६ जुलाई २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.151.200.166 (१६ अगस्त २०१९ इत्यस्य ०२:५४समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०२:५१, १६ जुलाई २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.151.237.35 (१६ अगस्त २०१९ इत्यस्य ०२:५१समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०२:४४, १६ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 64.38.250.0/24 (१६ जुलाई २०२० इत्यस्य ०२:४४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy: leaky colo)
 • ०२:३१, १६ जुलाई २०१९: RadiX (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.252.61.121 (१६ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०२:३१समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २२:२५, १५ जुलाई २०१९: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 197.38.110.96 (१७ जुलाई २०१९ इत्यस्य ०५:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • २१:०६, १५ जुलाई २०१९: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 172.96.80.0/20 (२३ जून २०२० इत्यस्य १४:०९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Leaky webhost (Sprious))
 • १६:३१, १५ जुलाई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 182.52.51.181 (१५ अगस्त २०१९ इत्यस्य १६:३१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १५:२३, १५ जुलाई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2405:204:E58D:FE8A:0:0:0:0/64 (२९ जुलाई २०१९ इत्यस्य १५:२३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १४:२०, १५ जुलाई २०१९: Stryn (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.38.44.178 (१६ जुलाई २०१९ इत्यस्य १४:२०समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • ०८:४३, १५ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 209.126.88.117 (१५ जुलाई २०२० इत्यस्य ०८:४३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०८:४३, १५ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.163.110.230 (१५ जुलाई २०२० इत्यस्य ०८:४३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०८:४३, १५ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 138.201.106.87 (१५ जुलाई २०२० इत्यस्य ०८:४३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०८:४२, १५ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 162.248.243.235 (१५ जुलाई २०२० इत्यस्य ०८:४२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०८:४२, १५ जुलाई २०१९: Mardetanha (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 136.243.242.171 (१५ जुलाई २०२० इत्यस्य ०८:४२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०७:५७, १५ जुलाई २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.201.224.229 (१५ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य ०७:५७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • २१:००, १४ जुलाई २०१९: Defender (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 50.4.138.83 (१४ अगस्त २०१९ इत्यस्य २१:००समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki vandalism)
 • १७:३५, १४ जुलाई २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 78.42.186.63 (१४ अगस्त २०१९ इत्यस्य १७:३५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १७:३१, १४ जुलाई २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.59.251.0/24 (१४ अक्तूबर २०१९ इत्यस्य १७:३१समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • १७:२५, १४ जुलाई २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2001:2D8:30F:357B:0:0:17A8:E0B1 (१४ अगस्त २०१९ इत्यस्य १७:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • १७:२५, १४ जुलाई २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 101.13.145.165 (१४ अगस्त २०१९ इत्यस्य १७:२५समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १४:०९, १४ जुलाई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 163.172.74.134 (१४ अगस्त २०१९ इत्यस्य १४:०९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः