कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • १३:५७, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 86.186.60.187 (२ जून २०१९ इत्यस्य १३:५७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १३:४३, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.16.31.165 (१९ जून २०१९ इत्यस्य १३:४३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १३:२५, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 80.187.112.240 (२ जून २०१९ इत्यस्य १३:२५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १२:५५, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A01:4F8:200:118C:0:0:0:0/64 (२ जून २०१९ इत्यस्य १२:५५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १२:४८, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 222.124.76.63 (२ जून २०१९ इत्यस्य १२:४८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १२:३५, १९ मई २०१९: Wim b (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 84.227.170.10 (२१ मई २०१९ इत्यस्य १२:३५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki vandalism)
 • १२:२४, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 14.207.174.231 (२ जून २०१९ इत्यस्य १२:२४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ११:४१, १९ मई २०१९: Matanya (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 197.38.139.70 (२२ मई २०१९ इत्यस्य ११:४१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • १०:०५, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 94.240.221.20 (१९ मई २०२० इत्यस्य १०:०५समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • ०९:५१, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 180.241.57.8 (२ जून २०१९ इत्यस्य ०९:५१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:५०, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 83.30.19.164 (२ जून २०१९ इत्यस्य ०९:५०समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ०९:४८, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 181.10.151.132 (१९ मई २०२० इत्यस्य ०९:४८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • ०९:०१, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 86.111.182.47 (१९ मई २०२० इत्यस्य ०९:०१समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • ०९:००, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 3.80.170.33 (१९ मई २०२० इत्यस्य ०९:००समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Open proxy)
 • ०८:३२, १९ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.119.130.0/23 (२६ मई २०१९ इत्यस्य ०८:३२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • ०८:१९, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 110.44.126.19 (१९ अगस्त २०१९ इत्यस्य ०८:१९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०८:१६, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 187.4.112.242 (१९ अगस्त २०१९ इत्यस्य ०८:१६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०७:५७, १९ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 202.57.47.122 (२६ मई २०१९ इत्यस्य ०७:५७समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse)
 • ००:१९, १९ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 179.185.183.45 (२० मई २०१९ इत्यस्य ००:१९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • २३:२३, १८ मई २०१९: DerHexer (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 178.115.128.0/21 (२५ मई २०१९ इत्यस्य २३:२३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • २३:१९, १८ मई २०१९: DerHexer (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 91.141.0.0/22 (२५ मई २०१९ इत्यस्य २३:१९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse of IP range by a vandal; please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • २२:०८, १८ मई २०१९: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 111.67.92.66 (१८ नवम्बर २०१९ इत्यस्य २२:०८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २१:५९, १८ मई २०१९: Green Giant (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.89.101.0/24 (१८ अगस्त २०१९ इत्यस्य २१:५९समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २०:५०, १८ मई २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 70.71.90.6 (१८ मई २०२० इत्यस्य २०:५०समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • २०:४८, १८ मई २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.84.36.130 (१८ नवम्बर २०१९ इत्यस्य २०:४८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: <City Online>)
 • २०:२६, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 84.0.165.193 (२१ मई २०१९ इत्यस्य २०:२६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki vandalism)
 • १८:१३, १८ मई २०१९: Masti (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.8.37.113 (१८ नवम्बर २०१९ इत्यस्य १८:१३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १७:२१, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2001:B400:E23A:2353:0:0:0:0/64 (२१ मई २०१९ इत्यस्य १७:२१समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १७:१४, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 165.16.3.67 (२५ मई २०१९ इत्यस्य १७:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १७:१२, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.196.59.57 (१८ मई २०२० इत्यस्य १७:१२समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot: Leaky webhost)
 • १७:०३, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A03:B0C0:1:E0:0:0:0:0/64 (१९ मई २०१९ इत्यस्य १७:०३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १६:५३, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 190.184.144.50 (१८ मई २०२० इत्यस्य १६:५३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • १६:४७, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A01:4C8:3F:ED67:0:0:0:0/64 (२१ मई २०१९ इत्यस्य १६:४७समये समाप्तिः भवति ।) (Long-term abuse)
 • १६:२८, १८ मई २०१९: Green Giant (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.29.164.0/23 (१८ अगस्त २०१९ इत्यस्य १६:२८समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Long-term abuse: per request (changed to anon only on request))
 • १५:०६, १८ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.10.60.183 (१९ मई २०१९ इत्यस्य २२:०६समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • १४:५९, १८ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 77.37.208.119 (१८ जून २०१९ इत्यस्य १४:५९समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १३:३२, १८ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 80.248.5.143 (१८ जून २०१९ इत्यस्य १३:३२समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १३:१४, १८ मई २०१९: Tegel (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 210.1.82.194 (१ जून २०१९ इत्यस्य १३:१४समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki abuse)
 • ०९:५८, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 54.38.110.35 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:५८समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy: Leaky webhost)
 • ०९:४७, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 118.97.74.2 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:४७समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:४५, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.96.233.243 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:४५समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:४३, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 95.71.126.250 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:४३समये समाप्तिः भवति ।, अनामकमात्रम्) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ०९:३६, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 125.236.217.89 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:३२, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 193.36.116.152 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:३२समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:२९, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.91.45.10 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:२९समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:२६, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 150.107.205.22 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:२६समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:२१, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 42.118.53.170 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:२१समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:२०, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 98.235.225.101 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:२०समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:०३, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.66.220.185 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:०३समये समाप्तिः भवति ।) (Open proxy)
 • ०९:०२, १८ मई २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.215.219.112 (१८ मई २०२० इत्यस्य ०९:०२समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki spam: spambot: Leaky webhost)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः