सञ्चिकानां सङ्ख्यिक्यः

Jump to navigation Jump to search

उपाहोतिसञ्चकानां विषये साङ्ख्यिकी । सञ्चिकायाः अद्यतनसंस्करणम् एव अत्र अन्तर्भवति । पुरातनम् उत अपाकृतं संस्करण् अत्र न अन्तर्भवति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:०७, १६ फरवरी २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:०७, १६ फरवरी २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

Bitmap चित्राणि

MIME प्रकारः :अन्यविस्तारकाःसञ्चिकानां सङ्ख्यामिश्रिताकारः
image/tiff.tiff, .tif१ (०.२२९%)७२,६८,९९६ बैट्स् (६.९३ MB; ३.९७%)
image/gif.gif२१ (४.८१%)५४,९५,६४० बैट्स् (५.२४ MB; ३%)
image/png.png, .apng८० (१८.३%)२,२३,०२,६१४ बैट्स् (२१.२७ MB; १२.२%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe३२६ (७४.६%)४,६१,०५,५५१ बैट्स् (४३.९७ MB; २५.२%)

इस अनुभाग का कुल फ़ाइल आकार : ८,११,७२,८०१ बाइट्स (७७.४१ MB; ४४.३%)

चित्रति (वेक्टर् चित्राणि)

MIME प्रकारः :अन्यविस्तारकाःसञ्चिकानां सङ्ख्यामिश्रिताकारः
image/svg+xml.svg३ (०.६८६%)४,२९,६१० बैट्स् (४२० KB; ०.२३५%)

इस अनुभाग का कुल फ़ाइल आकार : ४,२९,६१० बाइट्स (४२० KB; ०.२३५%)

ध्वनिसञ्चिका

MIME प्रकारः :अन्यविस्तारकाःसञ्चिकानां सङ्ख्यामिश्रिताकारः
audio/wav.wav६ (१.३७%)१०,१५,८१,६०० बैट्स् (९६.८८ MB; ५५.५%)

इस अनुभाग का कुल फ़ाइल आकार : १०,१५,८१,६०० बाइट्स (९६.८८ MB; ५५.५%)

सभी फ़ाइल

सभी फ़ाइल का कुल फ़ाइल आकार : १८,३१,८४,०११ बाइट्स (१७४.७ MB)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MediaStatistics" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः