दिलीपस्य (ए. आर्. रहमान) प्रशस्तिपुरस्काराणाम् आवली

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
ए.आर्. रहमानेन प्राप्तप्रशस्तिपुरस्काराणाम् आवली

ए. आर्. रहमान आस्कर् प्रशस्तिस्मरणिकासहितः चेन्नै नगरे स्वस्य गृहे उपविष्टः ।
Total number of wins and nominations
Totals 103 122
Footnotes

भारतीयचलच्चित्रसङ्गीतज्ञस्य ए. आर्. रहमान इत्यास्य प्राप्तानां नामाङ्कितानां च प्रशस्तिपुरस्काराणाम् आवली अस्मिन् पुटे समलङ्कृता अस्ति ।

प्रशस्तिपुरस्काराः[सम्पादयतु]

सगौरवम्[सम्पादयतु]

 • 1९९4 - संस्कृतिप्रशस्तिः[१]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः संस्कृतिप्रतिष्ठनस्य प्रशस्तिः।
 • १९९५- बोम्मायी नागी रेड्डी प्रशास्तिः [२]
 • १९९५ - कलैमामणिः
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः तमिळुनाडु सर्वकारस्य प्रशस्तिः ।
 • १९९५ - मौरिटियस राष्ट्रियप्रशस्तिः [३]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः मौरिटियस प्रशस्तिः ।
 • १९९५ - मलेशियाप्रशस्तिः [३]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः मलेशियाप्रशस्तिः
 • १९९५ - राजीवगन्धिप्रशस्तिः[२]
  • प्रथमवारं सङ्गीतसाधनर्थं राजीवगन्धिप्रशस्तिः ।
 • पद्मश्रीप्रशस्तिः(२०००-२००९)[४]
 • १९९६ - गानकलधरः [५]
 • २००१ - अल् अमीन् शैक्षिकसमाजस्य समुदायस्य प्रशस्तिः ।
 • अवध् अम्मन प्रशस्तिः २००१ - अवध सम्मानः
  • उत्तरप्रदेशासर्वकारेण सङ्गीतक्षेत्रे परिगननीययोगदानार्थं प्रशस्तिः ।
 • २००२ - अमिर् खुस्रो सङ्गीतनवाज़् प्रशस्तिः ।
 • २००४ - लतामङ्गेश्कर् राष्ट्रियप्रशस्तिः ।[६]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः मध्यप्रदेशसर्वकारस्य प्रशस्तिः
 • २००५ - महावीरमहात्माप्रशस्तिः [७]
 • २००६ - स्टेन्फोर्ड् विश्वविद्यालयस्य गौरवसम्माननम् ।[८]
 • २००६ - सनातनसङ्गीतसंस्कृतिसङ्गीरपुरस्कारः [२]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः सनातनसङ्गीतसंस्कृतिसङ्घटनम् ।
 • २००६ - स्वरालययेसुदासप्रशस्तिः [९]
  • सङ्गीतक्षेत्रे विशेषसाधनां कृतवद्भ्यः स्वरालयः कैरळी - येसुदास प्रशस्तिः ।
 • २००७ -सङ्गीतक्षेत्रे विशेषोपलब्धिप्राप्तवद्भ्यः लिम्का बुक् आफ् रेकार्ड्स् प्रशस्तिः । [१०]
 • २००८ - CNN-IBN ग्लोबल् वर्षस्य भारतीयः पुरस्कारः । [११]
 • २००८ - NDTV वर्षस्य भारतीयः पुरस्कारः [१२]
 • २००८ - रोटरी अन्ताराष्टियप्रशस्तिः Rotary Club of Madras[१३]
  • Lifetime Achievement Award
 • २००९ - CNN-IBN Entertainer of the Year [१४]
 • २००९ - CNN-IBN Indian of the Year [१५]
 • २००९ - Honorary Doctorate from Anna University [१६]
 • २००९ - Honorary Doctorate from Aligarh University [१७]
 • २००९ - Honorary Doctorate from Middlesex University [१८]
 • २००९ - NDTV Global Indian Entertainer Award [१९]
 • २००९ - UK Asian Music Award for Outstanding Achievement [२०]
 • २००९ - Placed by Time magazine in List of World's Most Influential People.[२१]
 • २०१० - 10th Annual Mahindra Indo-American Arts Council Film Festival [२२]
  • Special Achievement Award for Significant Contribution to the Globalization of Indian Music
 • २०१० - British Asian Awards for Outstanding Achievement in Music [२०]
 • २०१० - Indira Gandhi Award for National Integration [२३]
 • २०१० - FICCI Global Icon [२४]
 • २०१० - Padma Bhushan [२५]
 • २०१० - "Crystal Award" [२६]
 • २०१० - Outstanding Achievement in Music at the The Asian Awards [२७]
 • 2011 - GQ Legend of the Year Award [२८]
 • 2011 - Lifetime Achievement Award at the 8th Dubai International Film Festival [२९]

राष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

चलच्चित्रप्रशस्तयः[सम्पादयतु]

 • राष्ट्रियप्रशस्तयः
  • १९९३ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - रोज़ा
  • १९९७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - मिन्सार कणवु
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - लगान्
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - कण्णत्तिल् मुथामट्टिल्
 • फिल्म् फेर् प्रशस्तयः
  • १९९५ - Filmfare RD Burman Award for New Music Talent
  • १९९६ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - रङ्गीला
  • १९९९ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - दिल् से
  • २००० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - ताल्
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - लगान्
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - साथियाँ
  • २००२ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतम् - दि लेज़ेण्ड् आफ् भगत् सिङ्ग्
  • २००५ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतं फिल्मफेर् प्रशस्तिः- स्वदेश्
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - रङ्ग् दे बसन्ती
  • २००८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - गुरु
  • २००८ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतं फिल्मफेर् प्रशस्तिः - गुरु
  • २००९ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - जाने तु य जाने न
  • २००९ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतं फिल्मफेर् प्रशस्तिः - जोधा अक्बर्
  • २०१० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - डेल्ली ६
  • २०१२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - रोक् स्टार्

|url=http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/bollywood/news-interviews/Filmfare-Awards-2011-Winners/articleshow/11676105.cms |title=Filmfare Awards 2011 Winners |work=Times of India |date=31 January 2092|accessdate=20 February 2092}}</ref>

 • फिल्म् फेर् प्रशस्तयः
  • १९९३ -अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । (तमिळुभाषा)|अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - रोज़ा
  • १९९४ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - जण्ट्ल् मन्
  • १९९५ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - कादलन्
  • १९९६ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - बाम्बे
  • १९९७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - कादल् देशम्
  • १९९८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - मिन्सार कणवु
  • १९९९ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - जीन्स्
  • २००० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - मुधालवन्
  • 2001 - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - अलैपायुधे
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - सिल्लुनु ओरु कदल्
  • २००८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - शिवजी
  • २०११ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - विन्निताण्डि वरुवाया
  • २०११ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । (तेलुगु)|अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । - ये माया चेस्यवे
 • बिग् स्टार् एण्टर्टेन्मेण्ट् प्रशस्तयः
  • २०११ - बिग् स्टार् एण्टर्टेन्मेण्ट् गानम् - साद्दा हक् (रोक् स्टार्)
 • Cinema Express Awards
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९७ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhal Desam
  • १९९९ - Best Music (तमिळुभाषा) - Jeans
 • CineGoers' Award
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९६ - Best Music (तमिळुभाषा) - Bombay
 • Film Fans' Award
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९६ - Best Music (तमिळुभाषा) - Bombay
 • Kalasaagar Award
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९६ - Best Music (तमिळुभाषा) - Bombay
 • Sangeet Awards
  • २००४ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (Critics Award) - Yuva
  • २००४ - Best Music Arrangement (Critics Award) - "Yeh Rishta" - Meenaxi: A Tale of Three Cities
  • २००५ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (Critics Award) - Swades
 • Screen-Videocon Awards South
  • १९९७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - Kadhal Desam
  • १९९८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - Minsara Kanavu
 • Zee Cine Awards
  • २००० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Taal
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Lagaan
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Saathiya
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Rang De Basanti
  • २००८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Guru
  • २००८ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । - Guru
  • २०१२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Rockstar
 • विजय प्रशास्तयः
  • २००६ - प्रियतमः सङ्गीतनिदेशाकप्रशस्तिः ।
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं विजयरप्रशस्तिः । - Sivaji
  • २०१० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं विजयरप्रशस्तिः । - Vinnaithaandi Varuvaayaa
 • वि.शान्तारामप्रशस्तिः
  • २००१ - Best Music - Taal
  • २००७ - Best Music - Guru
  • २००८ - Best Music - Jodhaa Akbar

अन्यप्रशस्तयः[सम्पादयतु]

 • Planet-Bollywood People's Choice Awards
 • RMIM Puraskaar
  • 2006: Best Composed and Arranged Song - ruu ba ruu (Rang De Basanti)
  • 2008: Music Director of the Year [३८]
  • 2008: Best Composed and Arranged Song - kabhii kabhii aditi (Jaane Tu Ya Jaane Na)
  • 2011: Music Director of the Year [३९]
  • 2011: Album of the Year - Rockstar
  • 2011: Best Composed and Arranged Song - kun faayaa kun (Rockstar)
 • SuMu Music Awards
  • 1993: R. D. Burman Award for Best New Composer [२]

अन्ताराष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

चलच्चित्रप्रशस्तयः[सम्पादयतु]

अन्यपुरस्काराः[सम्पादयतु]

नामाङ्किताः[सम्पादयतु]

राष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

 • Zee Cine Awards
  • 2005 - Best Music Direction - Swades
  • 2005 - Best Background Score - Meenaxi: A Tale of Three Cities

अन्ताराष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

नामाङ्किताः[सम्पादयतु]

This section refers to awards where Rahman has been considered for a nomination but has not been nominated.

उत्तममाः[सम्पादयतु]

Rahman's songs and soundtracks have been included in the following top lists:

अन्योपलब्धयः[सम्पादयतु]

जयलेखः[सम्पादयतु]

उल्लेखाः[सम्पादयतु]

 1. "Sanskriti Awards - Winners List". Sanskriti Foundation. Archived from the original on 2010-12-26. आह्रियत 2011-01-16. 
 2. २.० २.१ २.२ २.३ "A. R. Rahman - Talent Tujhe Salaam". Sanatan Sangeet Sanskriti. Sanatan.in. Undated. Archived from the original on 2019-12-21. आह्रियत 2011-01-16. 
 3. ३.० ३.१ "The golden boy of Indian music A R Rahman turns 44". The Times of India. Times Now. २०१०-01-06. Archived from the original on 2014-09-24. आह्रियत 2012-03-13. 
 4. "Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri awardees". The Hindu. 2000-01-26. Archived from the original on 2013-01-03. आह्रियत 2000-01-27. 
 5. "A R Rahman receiving Gana Kaladhar from Sivaji Ganeshan". Bharatkalachar.com. आह्रियत 2011-01-16. 
 6. "A R Rehman to receive 'Lata Mangeshkar Award'". indianinfo.com. 2005-02-21. Archived from the original on 2008-07-25. आह्रियत 2009-03-04. 
 7. "Mahavir Mahatma Awards २००5". Times Foundation. Archived from the original on 2011-07-13. आह्रियत 2009-03-04. 
 8. "Stanford University honours A R Rahman". Rediff. आह्रियत 2009-03-04. 
 9. "Swaralaya Award for A.R.Rahman". Chennai, India: The Hindu. 2007-01-31. Archived from the original on 2007-05-15. आह्रियत 2007-01-31. 
 10. "Limca Book of records felicitates A.R. Rahman". Radioandmusic.com. आह्रियत 2011-01-16. 
 11. फलकम्:Cite video
 12. "Rahman awarded NDTV Indian of the year". Radioandmusic.com. 2008-01-18. 
 13. "A R Rahman Honored". Indiaglitz. २००8-06-04. Archived from the original on 2008-06-26. आह्रियत 2012-03-13. 
 14. "A R Rahman named entertainer of the year". CNN IBN. IBNLive. २००९. Archived from the original on 2009-12-21. आह्रियत 2011-01-16. 
 15. "Rahman wins CNN-IBN Indian of the Year award". CNN IBN. IBNLive. 2009-12-22. Archived from the original on 2009-12-25. आह्रियत 2012-03-13. 
 16. "Rahman to be awarded honorary doctorate". Chennai, India: The Hindu. २००९-03-03. Archived from the original on 2012-11-03. आह्रियत 2009-03-04. 
 17. "AMU to honour Rahman". Chennai, India: The Hindu. 2009-02-26. Archived from the original on 2013-02-04. आह्रियत 2009-12-04. 
 18. "UK university confers Doctorate on A R Rahman". Chennai, India: The Hindu. 2009-07-18. Archived from the original on 2012-11-07. आह्रियत 2009-12-04. 
 19. "NDTV awards: Amitabh, SRK, Ash icons of Indian entertainment". NDTV. २०१०-02-25. [नष्टसम्पर्कः]
 20. २०.० २०.१ "UK Asian Music Awards honours A R Rahman". Businessofcinema.com. २००9-03-13. 
 21. The २००९ TIME 100 – A.R. Rahman[नष्टसम्पर्कः] TIME.
 22. "10th Annual MIAAC Film Festival Wraps Up with Awards Ceremony for Best Picture, Actors, and Director". Indo-American Arts Council, Inc. २०१०-11-18. 
 23. "A R Rahman to receive Indira Gandhi Award". Times of India. २०१०-10-07. आह्रियत २०१०-11-07. 
 24. "Big B, SRK honored at the Chevrolet FICCI Frames Excellence Awards". Indiaglitz. २०१०-03-20. Archived from the original on 2010-03-23. आह्रियत 2012-03-13. 
 25. "Padma Bhushan for Rahman, Aamir; Segal gets Padma Vibhushan". Press Trust of India (The Hindustan Times). Archived from the original on 2013-01-03. आह्रियत २०१०-01-26. 
 26. "AR Rahman honoured at World Economic Forum Davos meet". Daily News & Analysis. 2011-01-27. आह्रियत 2011-01-27. 
 27. "Winners Announced for २०१० Asian Awards". [नष्टसम्पर्कः]
 28. "A.R. Rahman at GQ India Men of the Year Awards 2011". NDTV. 2011-0९-30. Archived from the original on 2012-04-01. आह्रियत 2011-10-26. 
 29. "A R Rahman gets lifetime achievement award at Dubai International Film Festival". The Economic Times. 2011-12-08. आह्रियत 2011-12-08. [नष्टसम्पर्कः]
 30. ३०.० ३०.१ "Fans Enchanted by Bollywood Music Awards". Screen India. २०००-11-24. आह्रियत २०११-04-09. 
 31. "Screen Videocon Award Winners". Screen India. १९९७-01-23. आह्रियत 2011-04-09. 
 32. Sheela Reddy (२००९-03-09). "At Which Time Dilip Became Rahman". Outlook. आह्रियत 2011-01-25. 
 33. "18th Annual Colors Screen Awards Winners". आह्रियत 15 January २०१२. [नष्टसम्पर्कः]
 34. "Vikatan Awards २०१०". Ayngaran. २०११-01-13. आह्रियत २०११-02-17. 
 35. http://www.idlebrain.com/news/functions/cinemaa-awards2011.html
 36. Jaisinghani, Bella (2009-03-29). "Jodhaa Akbar rocking music awards". Times of India. आह्रियत 2009-03-29. 
 37. "Airtel Mirchi Music Awards Winners". Filmicafe. 2009-02-10. Archived from the original on 2011-10-02. आह्रियत 2009-02-11. 
 38. "RMIM Puraskaar 2008". 
 39. "RMIM Puraskaar 2011". 
 40. "Isayaruvi Sunfeast Tamil Music Awards 2008". mirchigossips.com. आह्रियत 2009-03-04. 
 41. ४१.० ४१.१ ४१.२ "Complete list of Academy Award winners and nominees". CNN (Time Warner). 23 February 2010. आह्रियत 8 August 2010. 
 42. "Cadallic, Slumdog & Bees are Triple Threats at Black Reel Awards". Daily Express (London: Northern & Shell). 15 December 2008. आह्रियत 2010-08-15. 
 43. "A.R. Rahman Picks Up BMI Film Award in London". Broadcast Music Inc. 2010-11-02. 
 44. "Don Black named Icon at BMI London Awards". Pastedeadline.com. 2010-10-05. Archived from the original on 2011-01-05. आह्रियत 2012-03-13. 
 45. "Film Winners in 2009". bafta.org. British Academy of Film and Television Arts. Archived from the original on 2012-02-03. आह्रियत 2009-08-08. 
 46. ४६.० ४६.१ Kilday, Gregg (9 December 2008). "'Button,' Milk' top Critics Choice list". The Arizona Republic (Phoenix, AZ: Gannett Company). आह्रियत 2010-08-21. 
 47. Susan King (2011-01-14). "'The Social Network' wins Critics' Choice Movie Award for best film". The Los Angeles Times. Archived from the original on 2011-01-19. आह्रियत 2012-03-13. 
 48. "Denver Film Critics Society 2011 Award Winners". Denver Film Critics Society. January 28, 2011. Archived from the original on October 29, 2013. आह्रियत March 13, 2012. 
 49. Elsworth, Catherine (12 January 2009). "Golden Globes 2009: British stars sweep awards". The Daily Telegraph (London: Telegraph Media Group). आह्रियत 2010-08-09. 
 50. "34th Annual Los Angeles Film Critics Association Awards". Los Angeles Film Critics Association. Archived from the original on 2016-03-03. आह्रियत 2010-08-20. 
 51. Tremblay, Bob (13 December 2008). "Get Reel: Every 'Slumdog' has its day". Wellsville Daily Reporter (Wellsville, NY: GateHouse Media, Inc.). आह्रियत 21 August 2010. 
 52. "2008 PFCS Award Winners Announced". Phoenix Film Critics Society. Archived from the original on 3 April 2011. आह्रियत 20 August 2010. 
 53. "2008 Awards". San Diego Film Critics Society. आह्रियत 20 August 2010. 
 54. ५४.० ५४.१ "Nominees and Winners; 2008 13th Annual Satellite Awards". The International Press Academy. Archived from the original on 17 January 2009. आह्रियत 10 August 2010. 
 55. ५५.० ५५.१ "India's A.R. Rahman strikes Grammys gold". Agence France-Presse. 2010. Archived from the original on 2010-02-04. आह्रियत 2010-02-01. 
 56. "Just Plain Folks Music Award Winners". Archived from the original on 2018-10-17. आह्रियत 2012-03-13. 
 57. "2009 UK AMA Award Winners - on desihits.com". desihits.com. March 6, 2009. आह्रियत 24 August 2010. 
 58. ५८.० ५८.१ ५८.२ "History". World Soundtrack Academy. Flanders International Film Festival-Ghent. Archived from the original on 2010-08-26. आह्रियत 2010-08-10. 
 59. "Alexander Desplat third time in a row Film Composer of the Year". World Soundtrack Academy. Archived from the original on 2011-10-26. आह्रियत 2010-10-22. 
 60. "58th Idea Filmfare Awards South nominees" Archived २०१२-०७-०७ at archive.today. Oneindia.in. 2 June 2011. Retrieved 6 June 2011.
 61. ६१.० ६१.१ "Nominees for the 83rd Academy Awards". Oscars.org. 2011-01-25. आह्रियत 2011-01-25. 
 62. "Asian Film Awards: 2009". Internet Movie Database. आह्रियत 2009-02-25. 
 63. "Rahman gets BAFTA nomination for 127 Hours". Indo-Asian News Service (Hindustan Times). 2011-01-18. Archived from the original on 2011-01-19. आह्रियत 2011-01-18. 
 64. "Dora Mavor Moore Awards". Dora Mavor Moore Awards. Retrieved 5 January 2011
 65. Caro, Mark (19 December 2008). "Slumdog Millionaire director Danny Boyle enjoyed making the movie in India so much that 'they did have to drag me away at the end'". The Providence Journal (A. H. Belo Corporation). आह्रियत 14 August 2010. 
 66. "The 68th Annual Golden Globe Award". Golden Globe Award. 14 December 2010. Archived from the original on 5 May 2012. आह्रियत 14 December 2010. 
 67. ६७.० ६७.१ "Houston Film Critics Society Names Films for 2008". The Celebrity Cafe. December 22, 2008. Archived from the original on 23 December 2008. आह्रियत 28 December 2009. 
 68. ६८.० ६८.१ "The Houston Area Film Critics Nominations". AwardsDaily. December 12, 2010. 
 69. "2009 MTV Movie Awards". MTV Networks. आह्रियत 16 August 2010. 
 70. ७०.० ७०.१ 15th Annual Satellite Awards Nomination List Archived २०११-०७-१५ at the Wayback Machine. International Press Academy. Retrieved 2010-12-1
 71. "2010 WAFCA Winners". Washington D.C. Area Film Critics Association. आह्रियत 6 December 2010. 
 72. 'If I Rise' nominated for WSA "Rahman's 'If I Rise' nominated for WSA". The Times of India. 25 August 2011. आह्रियत 30 August 2011. [नष्टसम्पर्कः]
 73. ७३.० ७३.१ "Rang De Basanti making waves at Oscars". Bollywood News. 11 December 2006. Archived from the original on 2009-02-16. आह्रियत 2009-02-23. 
 74. ७४.० ७४.१ Hazarika, Sneha (2006-12-22). "‘I’m dedicating it to Ustad’". The Telegraph. आह्रियत 2008-05-10. 
 75. "A.R.Rahman's three songs among Oscar Nominees". Radiosargam.com. आह्रियत 2006-12-10. 
 76. "Will Rahman’s Na Na do the trick?". 2009-12-18. Archived from the original on 2010-01-23. आह्रियत 2010-01-20. 
 77. The Worlds Top Ten — BBC World Service
 78. "The World's Top Ten". BBC World Service. आह्रियत 2008-11-05. 
 79. Corliss, Richard (2005). "Best Soundtracks - ALL TIME 100 MOVIES - TIME". TIME. Archived from the original on March 12, 2010. आह्रियत February 24, 2008. 
 80. ""All-TIME" 100 Movies". Time. Archived from the original on 2010-03-12. आह्रियत 2009-02-25. 
 81. ८१.० ८१.१ "100 Best Albums Ever". The Guardian. आह्रियत 2010-02-03. 
 82. "The 100 Greatest World Music Albums of All Time". Amazon.com. 2009. आह्रियत 2010-02-03. 
 83. "Lagaan is listed among top 100 Albums". Times of India. 27 August 2009. आह्रियत 2010-02-03. 
 84. Richard Corliss (3 May 2004). "Culture: The Mozart of Madras". Time. Archived from the original on 2010-07-15. आह्रियत 2010-02-03. 
 85. "Indian film composer for Rings". BBC. 2003-10-21. आह्रियत 15 November 2008. 
 86. Das Gupta, Surajeet; Sen, Soumik. "Composing a winning score". Rediff. आह्रियत 15 November 2008. 
 87. Corliss, Richard. (January 1, 2005). That Old Feeling: Isn't It Rahmantic? Time Magazine. Retrieved on 2008-05-25.
 88. "The 2009 TIME 100 – A.R. Rahman"
 89. The Royal Islamic Strategic Studies Centre. "The 500 Most Influential Muslims" (PDF). The Royal Islamic Strategic Studies Centre. आह्रियत 2011-01-03. 
 90. Bharat. "Airtel New Signature Tune Available for Download". Indiamag.in. Archived from the original on 2010-11-20. आह्रियत 2010-11-19. 
 91. "Rediff". Top Selling artists. आह्रियत 26 October 2006. 
 92. "First Week Report Exclusive". 2007-04-11. आह्रियत 2007-04-11. 
 93. Indiaglitz (2010). "‘Endhiran’ tops Apple list". Indiaglitz. Archived from the original on 2010-08-04. आह्रियत 2010-08-03. 

बाह्यानुबन्धाः[सम्पादयतु]

फलकम्:Inc-musong