दिलीपस्य (ए. आर्. रहमान) प्रशस्तिपुरस्काराणाम् आवली

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
ए.आर्. रहमानेन प्राप्तप्रशस्तिपुरस्काराणाम् आवली

ए. आर्. रहमान आस्कर् प्रशस्तिस्मरणिकासहितः चेन्नै नगरे स्वस्य गृहे उपविष्टः ।
Total number of wins and nominations
Totals 103 122
Footnotes

भारतीयचलच्चित्रसङ्गीतज्ञस्य ए. आर्. रहमान इत्यास्य प्राप्तानां नामाङ्कितानां च प्रशस्तिपुरस्काराणाम् आवली अस्मिन् पुटे समलङ्कृता अस्ति ।

प्रशस्तिपुरस्काराः[सम्पादयतु]

सगौरवम्[सम्पादयतु]

 • 1९९4 - संस्कृतिप्रशस्तिः[१]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः संस्कृतिप्रतिष्ठनस्य प्रशस्तिः।
 • १९९५- बोम्मायी नागी रेड्डी प्रशास्तिः [२]
 • १९९५ - कलैमामणिः
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः तमिळुनाडु सर्वकारस्य प्रशस्तिः ।
 • १९९५ - मौरिटियस राष्ट्रियप्रशस्तिः [३]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः मौरिटियस प्रशस्तिः ।
 • १९९५ - मलेशियाप्रशस्तिः [३]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः मलेशियाप्रशस्तिः
 • १९९५ - राजीवगन्धिप्रशस्तिः[२]
  • प्रथमवारं सङ्गीतसाधनर्थं राजीवगन्धिप्रशस्तिः ।
 • पद्मश्रीप्रशस्तिः(२०००-२००९)[४]
 • १९९६ - गानकलधरः [५]
 • २००१ - अल् अमीन् शैक्षिकसमाजस्य समुदायस्य प्रशस्तिः ।
 • अवध् अम्मन प्रशस्तिः २००१ - अवध सम्मानः
  • उत्तरप्रदेशासर्वकारेण सङ्गीतक्षेत्रे परिगननीययोगदानार्थं प्रशस्तिः ।
 • २००२ - अमिर् खुस्रो सङ्गीतनवाज़् प्रशस्तिः ।
 • २००४ - लतामङ्गेश्कर् राष्ट्रियप्रशस्तिः ।[६]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः मध्यप्रदेशसर्वकारस्य प्रशस्तिः
 • २००५ - महावीरमहात्माप्रशस्तिः [७]
 • २००६ - स्टेन्फोर्ड् विश्वविद्यालयस्य गौरवसम्माननम् ।[८]
 • २००६ - सनातनसङ्गीतसंस्कृतिसङ्गीरपुरस्कारः [२]
  • सङ्गीतक्षेत्रे योगदानिनिभ्यः सनातनसङ्गीतसंस्कृतिसङ्घटनम् ।
 • २००६ - स्वरालययेसुदासप्रशस्तिः [९]
  • सङ्गीतक्षेत्रे विशेषसाधनां कृतवद्भ्यः स्वरालयः कैरळी - येसुदास प्रशस्तिः ।
 • २००७ -सङ्गीतक्षेत्रे विशेषोपलब्धिप्राप्तवद्भ्यः लिम्का बुक् आफ् रेकार्ड्स् प्रशस्तिः । [१०]
 • २००८ - CNN-IBN ग्लोबल् वर्षस्य भारतीयः पुरस्कारः । [११]
 • २००८ - NDTV वर्षस्य भारतीयः पुरस्कारः [१२]
 • २००८ - रोटरी अन्ताराष्टियप्रशस्तिः Rotary Club of Madras[१३]
  • Lifetime Achievement Award
 • २००९ - CNN-IBN Entertainer of the Year [१४]
 • २००९ - CNN-IBN Indian of the Year [१५]
 • २००९ - Honorary Doctorate from Anna University [१६]
 • २००९ - Honorary Doctorate from Aligarh University [१७]
 • २००९ - Honorary Doctorate from Middlesex University [१८]
 • २००९ - NDTV Global Indian Entertainer Award [१९]
 • २००९ - UK Asian Music Award for Outstanding Achievement [२०]
 • २००९ - Placed by Time magazine in List of World's Most Influential People.[२१]
 • २०१० - 10th Annual Mahindra Indo-American Arts Council Film Festival [२२]
  • Special Achievement Award for Significant Contribution to the Globalization of Indian Music
 • २०१० - British Asian Awards for Outstanding Achievement in Music [२०]
 • २०१० - Indira Gandhi Award for National Integration [२३]
 • २०१० - FICCI Global Icon [२४]
 • २०१० - Padma Bhushan [२५]
 • २०१० - "Crystal Award" [२६]
 • २०१० - Outstanding Achievement in Music at the The Asian Awards [२७]
 • 2011 - GQ Legend of the Year Award [२८]
 • 2011 - Lifetime Achievement Award at the 8th Dubai International Film Festival [२९]

राष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

चलच्चित्रप्रशस्तयः[सम्पादयतु]

 • राष्ट्रियप्रशस्तयः
  • १९९३ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - रोज़ा
  • १९९७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - मिन्सार कणवु
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - लगान्
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं चलच्चित्रराष्ट्रियप्रशस्तिः । - कण्णत्तिल् मुथामट्टिल्
 • फिल्म् फेर् प्रशस्तयः
  • १९९५ - Filmfare RD Burman Award for New Music Talent
  • १९९६ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - रङ्गीला
  • १९९९ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - दिल् से
  • २००० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - ताल्
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - लगान्
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - साथियाँ
  • २००२ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतम् - दि लेज़ेण्ड् आफ् भगत् सिङ्ग्
  • २००५ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतं फिल्मफेर् प्रशस्तिः- स्वदेश्
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - रङ्ग् दे बसन्ती
  • २००८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - गुरु
  • २००८ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतं फिल्मफेर् प्रशस्तिः - गुरु
  • २००९ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - जाने तु य जाने न
  • २००९ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतं फिल्मफेर् प्रशस्तिः - जोधा अक्बर्
  • २०१० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - डेल्ली ६
  • २०१२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । - रोक् स्टार्

|url=http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/bollywood/news-interviews/Filmfare-Awards-2011-Winners/articleshow/11676105.cms |title=Filmfare Awards 2011 Winners |work=Times of India |date=31 January 2092|accessdate=20 February 2092}}</ref>

 • फिल्म् फेर् प्रशस्तयः
  • १९९३ -अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । (तमिळुभाषा)|अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - रोज़ा
  • १९९४ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - जण्ट्ल् मन्
  • १९९५ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - कादलन्
  • १९९६ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - बाम्बे
  • १९९७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - कादल् देशम्
  • १९९८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - मिन्सार कणवु
  • १९९९ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - जीन्स्
  • २००० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - मुधालवन्
  • 2001 - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - अलैपायुधे
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - सिल्लुनु ओरु कदल्
  • २००८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - शिवजी
  • २०११ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - विन्निताण्डि वरुवाया
  • २०११ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं फिल्मफेर् प्रशस्तिः । (तेलुगु)|अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । - ये माया चेस्यवे
 • बिग् स्टार् एण्टर्टेन्मेण्ट् प्रशस्तयः
  • २०११ - बिग् स्टार् एण्टर्टेन्मेण्ट् गानम् - साद्दा हक् (रोक् स्टार्)
 • Cinema Express Awards
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९७ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhal Desam
  • १९९९ - Best Music (तमिळुभाषा) - Jeans
 • CineGoers' Award
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९६ - Best Music (तमिळुभाषा) - Bombay
 • Film Fans' Award
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९६ - Best Music (तमिळुभाषा) - Bombay
 • Kalasaagar Award
  • १९९३ - Best Music (तमिळुभाषा) - Roja
  • १९९४ - Best Music (तमिळुभाषा) - Gentleman
  • १९९५ - Best Music (तमिळुभाषा) - Kadhalan
  • १९९६ - Best Music (तमिळुभाषा) - Bombay
 • Sangeet Awards
  • २००४ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (Critics Award) - Yuva
  • २००४ - Best Music Arrangement (Critics Award) - "Yeh Rishta" - Meenaxi: A Tale of Three Cities
  • २००५ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (Critics Award) - Swades
 • Screen-Videocon Awards South
  • १९९७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - Kadhal Desam
  • १९९८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । (तमिळुभाषा) - Minsara Kanavu
 • Zee Cine Awards
  • २००० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Taal
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Lagaan
  • २००२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Saathiya
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Rang De Basanti
  • २००८ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Guru
  • २००८ - अत्युत्तमनेपथ्यसङ्गीतनिदेशकप्रशस्तिः । - Guru
  • २०१२ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं ज़ी चलच्चित्रप्रशस्तिः । - Rockstar
 • विजय प्रशास्तयः
  • २००६ - प्रियतमः सङ्गीतनिदेशाकप्रशस्तिः ।
  • २००७ - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं विजयरप्रशस्तिः । - Sivaji
  • २०१० - अत्युत्तमसङ्गीतनिदेशनार्थं विजयरप्रशस्तिः । - Vinnaithaandi Varuvaayaa
 • वि.शान्तारामप्रशस्तिः
  • २००१ - Best Music - Taal
  • २००७ - Best Music - Guru
  • २००८ - Best Music - Jodhaa Akbar

अन्यप्रशस्तयः[सम्पादयतु]

 • Planet-Bollywood People's Choice Awards
 • RMIM Puraskaar
  • 2006: Best Composed and Arranged Song - ruu ba ruu (Rang De Basanti)
  • 2008: Music Director of the Year [३८]
  • 2008: Best Composed and Arranged Song - kabhii kabhii aditi (Jaane Tu Ya Jaane Na)
  • 2011: Music Director of the Year [३९]
  • 2011: Album of the Year - Rockstar
  • 2011: Best Composed and Arranged Song - kun faayaa kun (Rockstar)
 • SuMu Music Awards
  • 1993: R. D. Burman Award for Best New Composer [२]

अन्ताराष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

चलच्चित्रप्रशस्तयः[सम्पादयतु]

अन्यपुरस्काराः[सम्पादयतु]

नामाङ्किताः[सम्पादयतु]

राष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

 • Zee Cine Awards
  • 2005 - Best Music Direction - Swades
  • 2005 - Best Background Score - Meenaxi: A Tale of Three Cities

अन्ताराष्ट्रियाः[सम्पादयतु]

नामाङ्किताः[सम्पादयतु]

This section refers to awards where Rahman has been considered for a nomination but has not been nominated.

उत्तममाः[सम्पादयतु]

Rahman's songs and soundtracks have been included in the following top lists:

अन्योपलब्धयः[सम्पादयतु]

जयलेखः[सम्पादयतु]

उल्लेखाः[सम्पादयतु]

 1. "Sanskriti Awards - Winners List". Sanskriti Foundation. Retrieved 2011-01-16. 
 2. २.० २.१ २.२ २.३ "A. R. Rahman - Talent Tujhe Salaam". Sanatan Sangeet Sanskriti. Sanatan.in. Undated. Retrieved 2011-01-16. 
 3. ३.० ३.१ "The golden boy of Indian music A R Rahman turns 44". The Times of India. Times Now. २०१०-01-06. 
 4. "Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri awardees". The Hindu. 2000-01-26. Retrieved 2000-01-27. 
 5. "A R Rahman receiving Gana Kaladhar from Sivaji Ganeshan". Bharatkalachar.com. Retrieved 2011-01-16. 
 6. "A R Rehman to receive 'Lata Mangeshkar Award'". indianinfo.com. 2005-02-21. Retrieved 2009-03-04. 
 7. "Mahavir Mahatma Awards २००5", Times Foundation. Retrieved on 2009-03-04. 
 8. "Stanford University honours A R Rahman". Rediff. Retrieved 2009-03-04. 
 9. "Swaralaya Award for A.R.Rahman", The Hindu, 2007-01-31. Retrieved on 2007-01-31. 
 10. "Limca Book of records felicitates A.R. Rahman". Radioandmusic.com. Retrieved 2011-01-16. 
 11. फलकम्:Cite video
 12. "Rahman awarded NDTV Indian of the year". Radioandmusic.com. 2008-01-18. 
 13. "A R Rahman Honored". Indiaglitz. २००8-06-04. 
 14. "A R Rahman named entertainer of the year". CNN IBN. IBNLive. २००९. Retrieved 2011-01-16. 
 15. "Rahman wins CNN-IBN Indian of the Year award". CNN IBN. IBNLive. 2009-12-22. 
 16. "Rahman to be awarded honorary doctorate", The Hindu, २००९-03-03. Retrieved on 2009-03-04. 
 17. "AMU to honour Rahman", The Hindu, 2009-02-26. Retrieved on 2009-12-04. [नष्टसम्पर्कः]
 18. "UK university confers Doctorate on A R Rahman", The Hindu, 2009-07-18. Retrieved on 2009-12-04. 
 19. "NDTV awards: Amitabh, SRK, Ash icons of Indian entertainment". NDTV. २०१०-02-25. 
 20. २०.० २०.१ "UK Asian Music Awards honours A R Rahman". Businessofcinema.com. २००9-03-13. 
 21. The २००९ TIME 100 – A.R. Rahman TIME.
 22. "10th Annual MIAAC Film Festival Wraps Up with Awards Ceremony for Best Picture, Actors, and Director". Indo-American Arts Council, Inc. २०१०-11-18. 
 23. "A R Rahman to receive Indira Gandhi Award", Times of India, २०१०-10-07. Retrieved on २०१०-11-07. 
 24. "Big B, SRK honored at the Chevrolet FICCI Frames Excellence Awards". Indiaglitz. २०१०-03-20. 
 25. "Padma Bhushan for Rahman, Aamir; Segal gets Padma Vibhushan", Press Trust of India, The Hindustan Times. Retrieved on २०१०-01-26. 
 26. "AR Rahman honoured at World Economic Forum Davos meet", Daily News & Analysis, 2011-01-27. Retrieved on 2011-01-27. 
 27. "Winners Announced for २०१० Asian Awards". 
 28. "A.R. Rahman at GQ India Men of the Year Awards 2011", NDTV, 2011-0९-30. Retrieved on 2011-10-26. 
 29. "A R Rahman gets lifetime achievement award at Dubai International Film Festival", The Economic Times, 2011-12-08. Retrieved on 2011-12-08. 
 30. ३०.० ३०.१ "Fans Enchanted by Bollywood Music Awards". Screen India. २०००-11-24. Retrieved २०११-04-09. 
 31. "Screen Videocon Award Winners". Screen India. १९९७-01-23. Retrieved 2011-04-09. 
 32. Sheela Reddy (२००९-03-09). "At Which Time Dilip Became Rahman". Outlook. Retrieved 2011-01-25. 
 33. "18th Annual Colors Screen Awards Winners". Retrieved on 15 January २०१२. 
 34. "Vikatan Awards २०१०", Ayngaran, २०११-01-13. Retrieved on २०११-02-17. 
 35. http://www.idlebrain.com/news/functions/cinemaa-awards2011.html
 36. Jaisinghani, Bella. "Jodhaa Akbar rocking music awards", Times of India, 2009-03-29. Retrieved on 2009-03-29. 
 37. "Airtel Mirchi Music Awards Winners". Filmicafe. 2009-02-10. Retrieved 2009-02-11. 
 38. "RMIM Puraskaar 2008". 
 39. "RMIM Puraskaar 2011". 
 40. "Isayaruvi Sunfeast Tamil Music Awards 2008". mirchigossips.com. Retrieved 2009-03-04. 
 41. ४१.० ४१.१ ४१.२ "Complete list of Academy Award winners and nominees", CNN, Time Warner, 23 February 2010. Retrieved on 8 August 2010. 
 42. "Cadallic, Slumdog & Bees are Triple Threats at Black Reel Awards", Daily Express, Northern & Shell, 15 December 2008. Retrieved on 2010-08-15. 
 43. "A.R. Rahman Picks Up BMI Film Award in London". Broadcast Music Inc. 2010-11-02. 
 44. "Don Black named Icon at BMI London Awards". Pastedeadline.com. 2010-10-05. 
 45. "Film Winners in 2009". bafta.org. British Academy of Film and Television Arts. Retrieved 2009-08-08. 
 46. ४६.० ४६.१ Kilday, Gregg. "'Button,' Milk' top Critics Choice list", The Arizona Republic, Gannett Company, 9 December 2008. Retrieved on 2010-08-21. 
 47. Susan King. "'The Social Network' wins Critics' Choice Movie Award for best film", The Los Angeles Times, 2011-01-14. 
 48. "Denver Film Critics Society 2011 Award Winners". Denver Film Critics Society. January 28, 2011. 
 49. Elsworth, Catherine. "Golden Globes 2009: British stars sweep awards", The Daily Telegraph, Telegraph Media Group, 12 January 2009. Retrieved on 2010-08-09. 
 50. "34th Annual Los Angeles Film Critics Association Awards". Los Angeles Film Critics Association. Retrieved 2010-08-20. 
 51. Tremblay, Bob. "Get Reel: Every 'Slumdog' has its day", Wellsville Daily Reporter, GateHouse Media, Inc., 13 December 2008. Retrieved on 21 August 2010. 
 52. "2008 PFCS Award Winners Announced". Phoenix Film Critics Society. Retrieved 20 August 2010. 
 53. "2008 Awards". San Diego Film Critics Society. Retrieved 20 August 2010. 
 54. ५४.० ५४.१ "Nominees and Winners; 2008 13th Annual Satellite Awards". The International Press Academy. Retrieved 10 August 2010. 
 55. ५५.० ५५.१ "India's A.R. Rahman strikes Grammys gold". Agence France-Presse. 2010. Archived from the original on 2010-02-04. Retrieved 2010-02-01. 
 56. Just Plain Folks Music Award Winners
 57. "2009 UK AMA Award Winners - on desihits.com". desihits.com. March 6, 2009. Retrieved 24 August 2010. 
 58. ५८.० ५८.१ ५८.२ "History". World Soundtrack Academy. Flanders International Film Festival-Ghent. Retrieved 2010-08-10. 
 59. "Alexander Desplat third time in a row Film Composer of the Year". World Soundtrack Academy. Retrieved 2010-10-22. 
 60. "58th Idea Filmfare Awards South nominees". Oneindia.in. 2 June 2011. Retrieved 6 June 2011.
 61. ६१.० ६१.१ "Nominees for the 83rd Academy Awards", Oscars.org, 2011-01-25. Retrieved on 2011-01-25. 
 62. "Asian Film Awards: 2009". Internet Movie Database. Retrieved 2009-02-25. 
 63. "Rahman gets BAFTA nomination for 127 Hours", Indo-Asian News Service, Hindustan Times, 2011-01-18. Retrieved on 2011-01-18. 
 64. "Dora Mavor Moore Awards". Dora Mavor Moore Awards. Retrieved 5 January 2011
 65. Caro, Mark. "Slumdog Millionaire director Danny Boyle enjoyed making the movie in India so much that 'they did have to drag me away at the end'", The Providence Journal, A. H. Belo Corporation, 19 December 2008. Retrieved on 14 August 2010. 
 66. "The 68th Annual Golden Globe Award". Golden Globe Award. 14 December 2010. Retrieved 14 December 2010. 
 67. ६७.० ६७.१ "Houston Film Critics Society Names Films for 2008", The Celebrity Cafe, December 22, 2008. Retrieved on 28 December 2009. 
 68. ६८.० ६८.१ "The Houston Area Film Critics Nominations", AwardsDaily, December 12, 2010. 
 69. "2009 MTV Movie Awards". MTV Networks. Retrieved 16 August 2010. 
 70. ७०.० ७०.१ 15th Annual Satellite Awards Nomination List. International Press Academy. Retrieved 2010-12-1
 71. "2010 WAFCA Winners". Washington D.C. Area Film Critics Association. Retrieved 6 December 2010. 
 72. 'If I Rise' nominated for WSA "Rahman's 'If I Rise' nominated for WSA". The Times of India. 25 August 2011. Retrieved 30 August 2011. 
 73. ७३.० ७३.१ "Rang De Basanti making waves at Oscars". Bollywood News. 11 December 2006. Retrieved 2009-02-23. 
 74. ७४.० ७४.१ Hazarika, Sneha. "‘I’m dedicating it to Ustad’", The Telegraph, 2006-12-22. Retrieved on 2008-05-10. 
 75. "A.R.Rahman's three songs among Oscar Nominees". Radiosargam.com. Retrieved 2006-12-10. 
 76. "Will Rahman’s Na Na do the trick?". 2009-12-18. Retrieved 2010-01-20. 
 77. The Worlds Top Ten — BBC World Service
 78. "The World's Top Ten". BBC World Service. Retrieved 2008-11-05. 
 79. Corliss, Richard. "Best Soundtracks - ALL TIME 100 MOVIES - TIME", TIME. Retrieved on February 24, 2008. 
 80. ""All-TIME" 100 Movies", Time. Retrieved on 2009-02-25. 
 81. ८१.० ८१.१ "100 Best Albums Ever". The Guardian. Retrieved 2010-02-03. 
 82. "The 100 Greatest World Music Albums of All Time". Amazon.com. 2009. Retrieved 2010-02-03. 
 83. "Lagaan is listed among top 100 Albums", Times of India, 27 August 2009. Retrieved on 2010-02-03. 
 84. Richard Corliss. "Culture: The Mozart of Madras", Time, 3 May 2004. Retrieved on 2010-02-03. 
 85. "Indian film composer for Rings", BBC, 2003-10-21. Retrieved on 15 November 2008. 
 86. Das Gupta, Surajeet; Sen, Soumik. "Composing a winning score". Rediff. Retrieved 15 November 2008. 
 87. Corliss, Richard. (January 1, 2005). That Old Feeling: Isn't It Rahmantic? Time Magazine. Retrieved on 2008-05-25.
 88. "The 2009 TIME 100 – A.R. Rahman"
 89. The Royal Islamic Strategic Studies Centre. "The 500 Most Influential Muslims" (PDF). The Royal Islamic Strategic Studies Centre. Retrieved 2011-01-03. 
 90. Bharat. "Airtel New Signature Tune Available for Download". Indiamag.in. Retrieved 2010-11-19. 
 91. "Rediff". Top Selling artists. Retrieved 26 October 2006. 
 92. "First Week Report Exclusive". 2007-04-11. Retrieved 2007-04-11. 
 93. Indiaglitz (2010). "‘Endhiran’ tops Apple list". Indiaglitz. Retrieved 2010-08-03. 

बाह्यानुबन्धाः[सम्पादयतु]

फलकम्:Inc-musong