सामग्री पर जाएँ

दोड्डबळ्ळापुरविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति चिक्कबळ्ळापुरलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति दोड्डबळ्ळापुरविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या १८०। दोड्डबळ्ळापुरविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या बेङ्गळूरुग्रामान्तरमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या चिक्कबळ्ळापुरलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । दोड्डबळ्ळापुरविषये अधिकविवरणार्थं दोड्डबळ्ळापुरम् इति पृष्ठं पश्यन्तु ।