पोर्ट्ब्लेरः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(पोर्ट ब्लेयर इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशः अस्ति अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः । बङ्गालोपसागरे विद्यमाने अस्मिन् द्वीपसमूहे त्रीणि मण्डलानि सन्ति । तेषु त्रिषु मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति । दक्षिण-अण्डमानमण्डलम् । अस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य राजधानी पोर्ट ब्लेयर एव अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पोर्ट्ब्लेरः&oldid=308303" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः