फतेहाबाद, हरियाणा

From विकिपीडिया
(Redirected from फतेहाबाद्)
Jump to navigation Jump to search


हरियाणाराज्यस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति फतेहाबादमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति फतेहाबाद् नगरम्।