सामग्री पर जाएँ

फलकम्:वर्गानुप्रेषणम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
एतत् फलकं सदैव "वर्गः" नामस्थाने प्रयुक्तं भवेत्।

निर्देशः[सम्पादयतु]

यदि वर्गः:पश्चिमबङ्गराज्यम् इत्येनं वर्गः:पश्चिमवङ्गराज्यम् इत्यत्र प्रेषितुम् इच्छति, तर्हि केवलं वर्गः:पश्चिमबङ्गराज्यम् इत्यत्र फलकमिदं योजयतु।

{{वर्गानुप्रेषणम्|पश्चिमवङ्गराज्यम्}}

कृपया फलकेऽस्मिन् subst: (अपूर्णलेखानाम्) उपयोगः मास्तु।