रामनगरविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(रमनगरविधानसभाक्षेत्रम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति बेङ्गळूरुग्रामान्तरलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति मागडीविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या १८३। मागडीविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या रामनगरमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या बेङ्गळूरुग्रामान्तरलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । रामनगरविषये अधिकविवरणार्थं रामनगरम् इति पृष्ठं पश्यन्तु।