राजनीतिः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

राजनीतिः सर्वकारेण राज्यं शासितुम् उपयुज्यमाना, प्रजानां योगक्षेमाय प्रसार्यमाणा नीतिः, अपि च लोकनिर्वृतिसम्पादनस्य एका कला भवति । "राज्यभारतन्त्रम्" इति अस्य पर्यायपदं भवेत् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=राजनीतिः&oldid=373582" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः