विकिपीडिया:गाणितिकपरिभाषा

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchनिर्देशिका: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A[सम्पादयतु]

 • Abbreviation - संक्षेपः, संक्षेपणम्
 • Above par - अतिहारे, अधिहारे
 • Absolute - प्रकृतः, चिह्नमुक्तः
 • Absolute value - प्रकृतमानम्
 • Abstract number - शुद्धा संख्या
 • Absurdity - असम्भव-अवस्था
 • Account - गणना
 • Addition - योगः, संङ्कलनम्
 • Aliquot - समभाजकः
 • Aliquot part - एकांशः
 • Alligation - मिश्रणम्, विमिश्र-प्रक्रिया
 • Amount - परिमाणम्,
 • Angle - कोणः
 • Annuity - वार्षिकम्, वार्षिकवृत्तिः
 • Answer - उत्तरम्
 • Antecedent - पूर्वराशिः, अग्रराशिः
 • Application - प्रयोगः
 • Approximate - प्रायः, आसन्नः, स्थूलः
 • Approximate value - आसन्नमानम्, प्रायिकमानम्
 • Approximately - प्रायः समानः, स्थूलतः
 • Approximation - आसन्नमानम्
 • Approximative - आसन्नः
 • Area - क्षेत्रफलम्,
 • Argument - আর্গুমেন্ট
 • Arithmetic - गणितम्
 • Associative law - संयोगविधिः
 • Associativity - संयोजनयोग्यता
 • Axis - अक्षः

B[सम्पादयतु]

 • Back gearing -

C[सम्पादयतु]

 • Cartesian product - कार्तेसीय-गुणज
 • Closure - आबद्धता
 • coefficient -
 • Commutative law - विनिमयविधिः
 • Commutativity - विनिमययोग्यता
 • Companion - अनुसङ्गी
 • Companion matrix - अनुसङ्गी मेट्रिक्स्
 • Complement - पूरकः
 • Complement law - पूरकविधिः
 • Composite - यौगिकविधिः
 • Composite function - संयोजितकार्यम्
 • Consecutive - क्रमिकः
 • Constant function - ध्रुवक-कारयकम्
 • Construction - सम्पाद्यः
 • Corollary - अनुसिद्धान्तः

D[सम्पादयतु]

 • De Morgan's law - डि मर्गानविधिः
 • Determinant - निर्णायकः
 • Difference - अन्तरम्
 • Differentiation - व्यवकलनम्/अन्तरकलनम्
 • Distributive law - वण्टनविधिः
 • Distributivity - विनिमययोग्यता
 • Domain - डोमेन

E[सम्पादयतु]

 • Element - उपादानम्
 • Eliminant - अपसारकम्
 • Ellipse - उपवृत्तम्
 • Empty - शून्यम्
 • Equality - समता
 • Equation - समीकरणम्
 • equation - समीकरणम्
 • Existence - अस्तित्वम्
 • Existence of identity - अभेदकस्य अस्तित्वम्
 • Existence of inverse - विपरीतकस्य अस्तित्वम्

F[सम्पादयतु]

 • Factor - उत्पादकम्
 • Finite set - सान्तः गुच्छः
 • Function -

H[सम्पादयतु]

 • Hyperbola - परावृत्तम्
 • Hypothesis - प्रकल्पना

I[सम्पादयतु]

 • Identical - अभिन्नः
 • Identity - अभेदः
 • Identity function - अभेदकम्
 • Identity law - अभेदकविधिअः
 • Inclusion - अन्तर्भूक्तिः/अन्तर्भावः
 • Indefinite - अनिर्दिष्टः
 • Independence - अनिर्भरता
 • Indirect proof - व्यतिरेकी प्रमाणम्
 • Inequality - असमता
 • Infinite - असीमम्
 • Inspection - अवेक्षणम्
 • Integer - पूर्णसंख्या
 • integration - योगजीकरणम्/समाकलनम्/योगजम्
 • Inter regional - आन्तःप्रदेशीयम्
 • Interchange - आन्तःपरिवर्तनम्
 • Interior elements - अन्तःस्थ-उपादानम्
 • Intersection - छेदः
 • Interval - व्यवधिः
 • Inverse function - विपरीतम्
 • Inverse relation - विपरीतान्वयः
 • Irrational -
 • Irreducible - अपरिणमनीयम्

L[सम्पादयतु]

 • Law - नियमः
 • Leading - अग्रगामी
 • Leading variables -
 • Location - अवस्थानम्
 • Locus - सञ्चापथ

M[सम्पादयतु]

 • Modulus -

N[सम्पादयतु]

 • Natural number - स्वाभाविक-संख्या
 • Noncommutative - अविनिमययोग्यम्
 • Nonconsecutive - अक्रमिकम्
 • Nonhomogeneous system - असममात्रा-प्रक्रिया
 • Nonlinear - अरैखिकम्
 • Nonnegative - अऋणात्मकम्
 • Nonsingular - अविशिष्टम्
 • Nonsingularity - अविशिष्टता
 • Nontrivial solution - अशून्य-समाधानम्

O[सम्पादयतु]

 • One-one function -
 • Onto function -
 • Optimization - अनुकुलप्रक्रिया
 • Ordered pair - क्रमयुगलम्
 • Origin - मूलबिन्दुः

P[सम्पादयतु]

 • Parabola - परावृत्तम्
 • Polynomial - वहुपदी
 • Power set -
 • Prime - मौलिकम्
 • Principle value - मुख्यमानम्
 • Proper subset -

R[सम्पादयतु]

 • Random walks - अनियमित-विचरणम्
 • Range -
 • Rational -
 • Recurrence relation -
 • Relation - अन्वयः
 • remainder - भागावशेषः
 • Reminder - भागावशेषः
 • root - मूलम्

S[सम्पादयतु]

 • Study - अध्ययनम्
 • Subset - उपगुच्छः
 • Substitution - प्रतिस्थापनम्
 • Subtraction - अन्तरफलम्, वियोगफलम्
 • Superset - अधिगुच्छः

T[सम्पादयतु]

 • Theorem - उपपाद्यः
 • Theory - तत्त्वम्
 • Transitive - अतिक्रमनियमः

U[सम्पादयतु]

 • Undecomposable - अविश्लेषणीयम्
 • Undirected - अनिर्देशकः
 • Union - संयोगः
 • Unique - अद्वितीयम्, अनन्यम्
 • Uniqueness - अनन्यता
 • Universal set -

V[सम्पादयतु]

 • Variable -
 • Venn diagram -