सामग्री पर जाएँ

विकिपीडिया:विकिपीडियायाः सम्पादनम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
परिचयःसम्पादनम्स्वशिक्षा

विद्यमानः लेखः संवर्ध्यताम्...

  • पृष्ठसम्पादनविषयः पठ्यताम्
  • लेखनस्य संयोजनं स्वरूपदानञ्च क्रियताम्
  • लेखेषु चित्राणि श्रव्याणि च योज्यन्ताम्
  • विकिपीडियायाः अन्यैः लेखैः सह, अन्यैः जालपुटैः सह च संयोज्यताम्

नूतनलेखः लिख्यताम्......

  • लेखस्य आरम्भः कथं करणीयः इति ज्ञायताम्
  • अपेक्षितलेखानाम् आवली दृश्यताम्

अधिकं ज्ञायताम्...

  • प्रयोगपृष्ठे लेखसम्पादनस्य प्रयोगः क्रियताम्
  • विकिपीडियायाः नीतिबोधकं स्तम्भपञ्चकम् अवगम्यताम्
अग्रे - स्वशिक्षा