विकिपीडिया:वैज्ञानिक-शब्दावलिः/V

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

Varnish = दारुलॆपनम् , काष्टलॆपनम् ;