विकिपीडिया:वैज्ञानिक-शब्दावलिः/Z

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

Zinc = कुप्यातु ;

Zirconium = गॊमॆदातु ;

Zoology = प्राणिकीयम् , प्राणिशास्त्रम् ; Zoological = प्राणिकीय ;

Zoo-chemistry = Zoological chemistry = प्राणि रसायनिकम् ;

Zone = क्षॆत्र: , प्रदॆश: ; ~refining = क्षॆत्रीयशुद्धिकरणम् ; reaction ~ = प्रतिक्रियाक्षॆत्र: ; heat affected ~ (HAZ) = उष्णप्रभावितक्षॆत्र: ;