विकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo-v2-sa.svg 
द्विदिनात्मकं   संस्कृतविकिलेखाभियानम्

23rd & 24th मार्च् 2018, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः

विकिमीडियाप्रतिष्ठानस्य (भारतम्) व्याघ्रप्रकल्पम् उपलक्ष्य लेखाभियानं संस्कृतविकिपीडियापक्षतः तिरुपतिस्थराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठे मार्च्-मासस्य २३-२४ दिनाङ्कयोः प्रचाल्यते । संस्कृतविकिपीडियालेखानां संख्यावर्धनदृष्ट्या इदमभियानम् आयोजितम् अस्ति । विश्वविद्यालयस्य विद्यावारिधिच्छात्राः शिक्षाचार्यच्छात्राः चास्मिन् प्रतिभागिरूपेण भागं वक्ष्यन्ति।
Samskrit Wikipedia community, Bengaluru with the coordination of Wikimedia India Chapter and en:Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, is going to organize an Edit-a-Thon for Ph.D and M.Ed students. This Edit-a-Thon will be a part of Project Tiger, an initiative taken by WMIN (Wikimedia India Chapter).

उद्येश्यम् The purpose[सम्पादयतु]

 • संस्कृतविकिपीडियाकोषस्य लेखानां सङ्ख्याभिवर्धनाय ।
to create a number of good articles and address existing content gaps.
 • प्राथमिकसम्पादनाय छात्राणां कृते प्रशिक्षणं प्रदातुम् ।
To enable samskrit students with basic wiki-editing knowledge.
 • संस्कृतच्छात्रान् विकिमाध्यमं परिचायितुम् ।
To introduce Wikimedia projects for the new entrants(students).
 • विकिजालपुटेषु सम्पादनाय छात्रान् प्रेरयितुम् ।
To encourage samskrit students to contribute on wiki-projects.
 • विकिप्रकल्पानां वर्धनाय शैक्षणिकसंस्थानां सहयोगं प्राप्तुम् ।
To seek the cooperation of Educational Institutions for taking Wiki projects ahead.

पञ्जीकरणम् Registration[सम्पादयतु]

Please follow the registration process.
You are requested to fill up the google form available at -पञ्जीकरणम्

विवरणम् Event Details[सम्पादयतु]

रचनीयाः नूतनलेखाः List of new articles[सम्पादयतु]

भागग्राहिणः Participants[सम्पादयतु]

 1. --Venkatacharyragi (चर्चा) १४:३६, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 2. --Sourav das49 (चर्चा) १०:४६, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 3. --Kiran bhat22 (चर्चा) १०:४८, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 4. --14.139.85.107 १०:५३, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 5. Subhashree Tripathy
 6. --14.139.85.107 १०:४९, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 7. --Kiran bhat22 (चर्चा) १०:४८, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 8. --Sourav das49 (चर्चा) १०:४६, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 9. --Soumya shree biswal48 (चर्चा) १०:४७, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 10. --vysakhan.k.b.58
 11. --Suchismita padhi51 (चर्चा) १०:४९, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 12. --Nandadulal mandal30 (चर्चा) १०:५२, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 13. --Jyotishree singh mohapatra (चर्चा) १०:५०, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 14. --Vysakhan.k.b58 (चर्चा) १०:५२, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 15. --14.139.85.107 १०:५१, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 16. --Sudipta dey52 (चर्चा) १०:४९, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 17. --Jyotishree singh mohapatra (चर्चा) १०:५२, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 18. --Jayanta nuniya (चर्चा) १०:५०, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 19. शुभा (चर्चा) १४:२२, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 20. ----14.139.85.107 १०:४७, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 21. ----Novalginmaharana (चर्चा) १६:०८, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 22. --Srimanta pahari (चर्चा) १९:४५, २४ मार्च २०१८ (UTC)
 23. --Suchismita padhi51 (चर्चा) ०४:५९, ३० मार्च २०१८ (UTC)
 24. --Lisha rani bindhani (चर्चा) ०४:१३, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 25. --Machabhakthuni revathi supraja (चर्चा) ०४:१५, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 26. --Archakam sreevidya (चर्चा) ०४:१७, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 27. --14.139.85.107 ०४:२०, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 28. --Padmaprashanth m (चर्चा) ०४:२२, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 29. --R Kodandapani (चर्चा) ०४:२५, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 30. --Asaritaancha (चर्चा) ०४:३१, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 31. --Divya rani tripathy123 (चर्चा) ०४:४८, ३ अप्रैल २०१८
 32. --Sukanta pramanik53 (चर्चा) ०४:५०, ३ अप्रैल २०१८ (UTC)
 33. --रामविकि (चर्चा) ०४:०१, ५ अप्रैल २०१८ (UTC)
 34. --Sujan biswas64 (चर्चा) ०४:०८, ५ अप्रैल २०१८ (UTC)

संरचिताः लेखाः Articles created during Event[सम्पादयतु]

 1. Newly Created Articles - 34
 2. Article drafts - 100+

समयसारणी Event schedule[सम्पादयतु]

Day 1 (23-03-2018)[सम्पादयतु]

समयः/Timing अवधिः/Session प्रस्तौता/ Coordinator
10:00am - 10:30am उद्घाटनकार्यक्रमः/Opening Ceremony
10.30am - 11:30am 1.विकिमीडिया-भारतस्य कार्यक्रमाः व्याघ्रप्रकल्पश्च/ Project Tiger and WMF Activities.

2. संस्कृतविकिपरिचयः /Samskrit Wiki Introduction

1. Resource person from WMIN
2. Shubha
11:30am - 1:00pm प्रायोगिकसत्रम् १/ Hands on session 1 Sayant Mahato
☼ 1pm - 2.30pm भोजनविरामः/ Lunch Break
2.30 am – 3:30pm प्रायोगिकसत्रम् २/ Hands on session 2
3.30 pm - 4 pm ☕ Tea/Coffee Break
4pm – 4.30 pm विशेषोद्बोधनम्

विषयः - अनुवादकौशलानि / Special lecture on Techniques of Translation

4:30 pm - 5:15 pm प्रायोगिकसत्रम् २/ Hands on session 2

Day 2 (24-03-2018)[सम्पादयतु]

समयः/Timing अवधिः/Session प्रस्तौता/ Coordinator
10.00am - 11:00am विकिपीडियालेखसम्पादनप्रविधिः / Wiki Editing tools Shubha
11:00 am - 11:30 am ☕ Tea/Coffee Break
11:30am - 1:00pm प्रायोगिकसत्रम् ४/ Hands on session 4 Sayant Mahato
☼ 1pm - 2.30pm भोजनविरामः/ Lunch Break
2.30 am – 3:30pm विकिसम्पादनकौशलानि / canons of wiki editing
3.30 pm - 4:30 pm प्रायोगिकसत्रम् ५/ Hands on session 5
4.30 pm - 5 pm ☕ Tea/Coffee Break
5 pm – 5.30 pm प्रशंसापत्रवितरणं समापनसमारोहश्च / Certificate Distribution and validictory session

सन्दर्भसम्पर्काः Useful links[सम्पादयतु]