वर्गैः सह अत्यनुबद्धाः

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. सर्वे अपूर्णलेखाः‏‎ (८,८८० सदस्याः)
 2. सारमञ्जूषा योजनीया‏‎ (४,१११ सदस्याः)
 3. चित्रं योजनीयम्‏‎ (३,८८४ सदस्याः)
 4. सर्वे न प्राप्ताः भाषानुबन्धाः‏‎ (२,५८७ सदस्याः)
 5. चित्रसारमञ्जूषे नावश्यके‏‎ (२,२९० सदस्याः)
 6. स्क्रिप्ट त्रुटियों वाले पृष्ठ‏‎ (२,०१५ सदस्याः)
 7. वर्षः‏‎ (१,९११ सदस्याः)
 8. वर्षसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (१,८४५ सदस्याः)
 9. श्टब्स् संस्कृतसम्बद्धाः‏‎ (१,७४५ सदस्याः)
 10. बाह्यानुबन्धः योजनीयः‏‎ (१,३६३ सदस्याः)
 11. संचित्रसारमञ्जूषे योजनीये‏‎ (९४८ सदस्याः)
 12. न प्राप्तः संस्कृतसम्बद्धभाषानुबन्धः‏‎ (८१६ सदस्याः)
 13. न प्राप्तः गीतासम्बद्धभाषानुबन्धः‏‎ (७०२ सदस्याः)
 14. श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकाः‏‎ (७०२ सदस्याः)
 15. भाषानुबन्धरिहतपृष्ठेषु सामञ्जूषायोजनीया‏‎ (६९९ सदस्याः)
 16. Pages using infobox settlement with missing country‏‎ (६९१ सदस्याः)
 17. न प्राप्तः भाषानुबन्धः‏‎ (६८२ सदस्याः)
 18. येषु फलकेषु एकाधिकानां तर्काणाम् उपयोगः अभवत्, तानि पृष्ठानि‏‎ (५९४ सदस्याः)
 19. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (५९३ सदस्याः)
 20. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (५३८ सदस्याः)
 21. Wikipedia documentation pages‏‎ (५१५ सदस्याः)
 22. Articles containing non-English-language text‏‎ (५०९ सदस्याः)
 23. कर्णाटकराज्यसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (५०३ सदस्याः)
 24. विदेशीयव्यक्तिसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (४८४ सदस्याः)
 25. विषयः वर्धनीयः‏‎ (४१३ सदस्याः)
 26. विभिन्नदेशसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (३९४ सदस्याः)
 27. आङ्ग्लमाससम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (३७४ सदस्याः)
 28. वर्षस्य दिनानि‏‎ (३६६ सदस्याः)
 29. कर्णाटकसम्बद्धाः भाषानुबन्धयोजनीयाः‏‎ (३१४ सदस्याः)
 30. भारतेतिहाससम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (३०१ सदस्याः)
 31. येषु विस्तारसीमा समाप्ता, तेषां पृष्ठानाम् आवलिः‏‎ (२९६ सदस्याः)
 32. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (२८८ सदस्याः)
 33. भग्नसम्बन्धैः युक्तानि पृष्ठानि‏‎ (२४४ सदस्याः)
 34. भूगोलसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (२४० सदस्याः)
 35. Articles containing unknown ISO 639 language template‏‎ (२३९ सदस्याः)
 36. Orphan‏‎ (२३८ सदस्याः)
 37. All orphaned articles‏‎ (२३७ सदस्याः)
 38. स्टब्स् भारतसम्बद्धाः‏‎ (२३५ सदस्याः)
 39. न प्राप्तः योगसम्बद्धभाषानुबन्धः‏‎ (२२६ सदस्याः)
 40. कर्णाटकस्य विधानसभाक्षेत्राणि‏‎ (२२६ सदस्याः)
 41. योगशास्त्रसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (२१७ सदस्याः)
 42. योगसूत्राणि‏‎ (२१५ सदस्याः)
 43. योगसूत्राणां चित्रसारमञ्जूषाकार्यम्‏‎ (२११ सदस्याः)
 44. अन्यदेशीयवैज्ञानिकाः‏‎ (१६८ सदस्याः)
 45. Orphaned articles from जनुवरि २०१४‏‎ (१६७ सदस्याः)
 46. प्राचीनराजाः‏‎ (१६० सदस्याः)
 47. न प्राप्तः वर्गसम्बद्धभाषानुबन्धः‏‎ (१५४ सदस्याः)
 48. उत्तरप्रदेशराज्यसम्बद्धाः स्टब्स्‏‎ (१५१ सदस्याः)
 49. Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (१४९ सदस्याः)
 50. इटली देशस्य नगराणि‏‎ (१४७ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)