आन्तरविकि-सम्बन्धनेभ्यः विहीनाः लेखाः

Jump to navigation Jump to search

अधस्थपुटानि अन्यभाषावतरणैः अनुबन्धं न कुर्वन्ति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:५०, १३ अक्तूबर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:५०, १३ अक्तूबर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. Samskrtam.org
 2. Sanskritdocuments.org
 3. Spokensanskrit.de
 4. अकीर्तिं चापि भूतानि...
 5. अक्षरं ब्रह्म परमं...
 6. अक्षराणामकारोऽस्मि...
 7. अखण्डार्थवादः
 8. अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः...
 9. अङ्कः (रूपकम्)
 10. अच्चकन्याजलपातः
 11. अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्...
 12. अजन्त साधारणशब्दाः
 13. अजपामञ्जरी
 14. अजिण्ठा-वेरूळ
 15. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा...
 16. अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च...
 17. अज्ञातवासः
 18. अणुभाष्यम्
 19. अत्तिमब्बा
 20. अत्र तत्र
 21. अत्र शूरा महेष्वासा...
 22. अत्रिस्मृतिः
 23. अथ (अनन्तरम्)
 24. अथ केन प्रयुक्तोऽयं...
 25. अथ चित्तं समाधातुं...
 26. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं...
 27. अथ चैनं नित्यजातं...
 28. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा...
 29. अथणीविधानसभाक्षेत्रम्
 30. अथवा बहुनैतेन...
 31. अथवा योगिनामेव...
 32. अथैतदप्यशक्तोऽसि...
 33. अदितिमुद्रा
 34. अदृश्यत्वाधिकरणम्
 35. अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि...
 36. अदेशकाले यद्दानम्...
 37. अद्य धारा निराधारा… निरालम्बा सरस्वती…
 38. अद्वेष्टा सर्वभूतानां...
 39. अद्वैतगुरुपरम्परा
 40. अद्वैतनयरीत्या तत्त्वमसि श्रुत्यर्थः
 41. अद्वैतवेदान्तस्य ग्रन्थाः
 42. अद्वैतवेदान्ते कारणकार्यभावः
 43. अद्वैतसिद्धिः
 44. अधर्मं धर्ममिति या...
 45. अधर्माभिभवात् कृष्ण...
 46. अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः...
 47. अधि (उपसर्गः)
 48. अधिकरणकारकम्
 49. अधिभूतं क्षरो भावः...
 50. अधियज्ञः कथं कोऽत्र...

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)