वाञ्छितानि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search

यैः पृष्ठैः सह मुख्यतया परिसन्धितानि पृष्ठानि सन्ति, तादृशानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवलिः । अत्र पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धयः न सन्ति । पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवल्यै अत्र दृश्यताम्, भङ्गसम्बन्धैः युक्तानि पुनर्निर्दिष्टानि पृष्ठानि

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०२:५९, १२ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक०२:५९, १२ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

Updates for this page are run periodically.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकसम्भाषणम्:वर्षाः‏‎ (१,८४४ परिसन्धयः)
 2. साधारण-वर्षः‏‎ (१,२९७ परिसन्धयः)
 3. फलकम्:SHORTDESC:Place‏‎ (१,२१६ परिसन्धयः)
 4. विकिपीडिया:Transclusion‏‎ (६२८ परिसन्धयः)
 5. Time zone‏‎ (५६५ परिसन्धयः)
 6. U:NehalDaveND‏‎ (५५६ परिसन्धयः)
 7. विकिपीडिया:Categorization‏‎ (५५० परिसन्धयः)
 8. वर्गः:Articles containing Hindi-language text‏‎ (४०९ परिसन्धयः)
 9. हिन्दी language‏‎ (४०३ परिसन्धयः)
 10. अधिवर्षः‏‎ (३९१ परिसन्धयः)
 11. २०१९‏‎ (३८१ परिसन्धयः)
 12. आङ्गलमासाः‏‎ (३६६ परिसन्धयः)
 13. दिनानि‏‎ (३६६ परिसन्धयः)
 14. फरवरी २९‏‎ (३६६ परिसन्धयः)
 15. वर्ष‏‎ (३६६ परिसन्धयः)
 16. फलकसम्भाषणम्:मासः‏‎ (३६६ परिसन्धयः)
 17. साहाय्यम्:IPA for English‏‎ (३१४ परिसन्धयः)
 18. UTC+5:30‏‎ (२९८ परिसन्धयः)
 19. Indian Standard Time‏‎ (२५० परिसन्धयः)
 20. साहाय्यम्:Link‏‎ (२४४ परिसन्धयः)
 21. विकिपीडिया:Orphan‏‎ (२३६ परिसन्धयः)
 22. States and territories of India‏‎ (२३३ परिसन्धयः)
 23. Vehicle registration plate‏‎ (२२० परिसन्धयः)
 24. विकिपीडिया:Userfication‏‎ (१७८ परिसन्धयः)
 25. वर्गः:Wikipedia administrators who will provide copies of deleted articles‏‎ (१७७ परिसन्धयः)
 26. वर्गः:Orphaned articles from जनुवरि २०१४‏‎ (१६७ परिसन्धयः)
 27. वर्गः:Wikipedians in the भारतम्‏‎ (१६६ परिसन्धयः)
 28. वर्गः:Wikipedians in भारतम्‏‎ (१६६ परिसन्धयः)
 29. विकिपीडिया:Your first article‏‎ (१६४ परिसन्धयः)
 30. Postal Index Number‏‎ (१५४ परिसन्धयः)
 31. धनुर्वेदः‏‎ (१५२ परिसन्धयः)
 32. स्थापत्यवेदः‏‎ (१५२ परिसन्धयः)
 33. कर्म‏‎ (१५० परिसन्धयः)
 34. फलकम्:SHORTDESC:Place in India‏‎ (१४४ परिसन्धयः)
 35. विकिपीडिया:TemplateData‏‎ (१४२ परिसन्धयः)
 36. Hindu denominations‏‎ (१४० परिसन्धयः)
 37. कुबेरः‏‎ (१३५ परिसन्धयः)
 38. शक्तिः‏‎ (१३३ परिसन्धयः)
 39. तन्त्राणि‏‎ (१३१ परिसन्धयः)
 40. यज्ञम्‏‎ (१३१ परिसन्धयः)
 41. सूत्राणि‏‎ (१३० परिसन्धयः)
 42. UTC+05:30‏‎ (१२९ परिसन्धयः)
 43. रुद्रः‏‎ (१२७ परिसन्धयः)
 44. सुब्रह्मण्यः‏‎ (१२७ परिसन्धयः)
 45. विकिपीडिया:CSD‏‎ (१२७ परिसन्धयः)
 46. Portal:Hinduism‏‎ (१२६ परिसन्धयः)
 47. जपः‏‎ (१२६ परिसन्धयः)
 48. प्रभुः‏‎ (१२६ परिसन्धयः)
 49. स्तोत्राणि‏‎ (१२६ परिसन्धयः)
 50. हिन्दुत्वम्‏‎ (१२६ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितपृष्ठानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः