सदस्यः:Abinjith Anjith/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
ऋक्षः

सः पौरवकुलस्य राजा आसीत्। ऋचः एतस्य जनकः । तक्षकतनया ज्वलन्ती नाम्नी एतस्य पत्नी । अन्त्यनारः अस्य पुत्रः । महाभारतस्य आदिपर्वणि एतस्य विवरणं लभ्यते ।

can't use in sandboxप्राचीनराजाः]] can't use in sandboxभारतेतिहाससम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]

ऋक्षः
भरतस्य प्राचीनराजाः
भरतस्य प्राचीनराजाः
ऋक्षः
प्राचीनराजाः
प्राचीनराजाः