सामग्री पर जाएँ

सदस्यः:G R Akhila/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

ज्योफेरि चासरः

[सम्पादयतु]
ज्योफेरि चासरस्य क्रि श १७ शतकस्य चित्राकृतिः

ज्योफेरि चासर् [क्रिस्त शक १३४३- १४००] महानुभागः आङ्ग्ल साहित्यस्य प्रसिद्ध लेखकः अस्ति। सः आङ्ल साहित्यस्य पिता इति विश्वविख्यातः। सः मध्य कल्पस्य उत्तम कविः इति जाता। सः न केवल कविः अपि च तार्किकः वात्तिकेन्द्रः ज्योतिग्नः राजदूतः आसीत्। बहूनि साहित्येषु अभिव्यापक 'दि बुक् आफ् दचेस्स्' (राजकुमार्याः पुस्तकम्) 'हौस् आफ् फेम्' (प्रसिद्धबद्ध गृहम्) 'लेजेन्ड् आफ् विमेन्' (समीचीण स्त्रीणां इतिहासः) सः 'काण्टर्बरी टेल्स्' (काण्टर्बरी कथाः) साहित्याय प्रख्यातः।

यात्रिक

ज्योसेफ् चासरः लण्डन् प्रदेशे प्रायशः १३४३ वर्षे जनितः। तस्य जन्मदिनम् अपरिचितमस्ति। तस्य पिता पितामह च मद्यकाराः आसन्। तस्य समकालीनाः विलियम् लाञ्ग्लाण्डः , पर्ल् कवी च सन्ति। चासरः फ्रान्स् स्पैन् फ्लन्देर्स् अनेकत्र गतः। तस्य मरणकालं प्रायशः क्रिश १४०० वर्षम् आसीत्। तस्य मरणस्य विषयम् टेरि जोस् महोदयः 'हु मर्डर्ड् चासर्'( चासरं कः हन्तः) इति पुस्तके अलिखत्। तं लण्डन् राज्यस्य वेस्मिन्स्टर् अब्बि प्रदेशे निखात। चासरः जान् आफ् ग्राण्ट् च मित्राणि आसीत्। जान् आफ् ग्राण्ट् लान्चेस्टर् प्रदेशस्य मन्त्रिः (ड्युक्) आसीत्। चासरः स्वस्य अबहु पुस्तकाः जान् आफ् ग्राण्ट् महोदयस्य जीवनस्य विषये अलिखत्।

प्रभाव

[सम्पादयतु]

भाषाविज्ञान

[सम्पादयतु]

चासरः 'ऐम्बिक् पेण्टमीटर्' रीत्या स्वस्य कृतयअनि अलिखत। बहु कवयः तस्य रीतिम् उपसरन्ति। तस्मिन् जान् लिड्गेट् अन्यतमः| चासरः आन्ग्ल प्रअदेशिकभाशायाः आकरः इति उक्ता| एतत् तस्य "दि समोनर्स् टेल्" पद्यस्य भागः|

मूल ग्रन्थ | अधुनातन अनुवाद

 • This frere bosteth that he knoweth helle,| *This friar boasts that he knows hell,
 • And God it woot, that it is litel wonder;| *And God knows that it is little wonder;
 • Freres and feendes been but lyte asonder.| *Friars and fiends are seldom far apart.
 • For, pardee, ye han ofte tyme herd telle| *For, by God, you have ofttimes heard tell
 • How that a frere ravyshed was to helle| *How a friar was taken to hell
 • In spirit ones by a visioun;| *In spirit, once by a vision;
 • And as an angel ladde hym up and doun,| *And as an angel led him up and down,
 • To shewen hym the peynes that the were,| *To show him the pains that were there,
 • In al the place saugh he nat a frere;| *In all the place he saw not a friar;
 • Of oother folk he saugh ynowe in wo.| *Of other folk he saw enough in woe.
 • Unto this angel spak the frere tho:| * Unto this angel spoke the friar thus:
 • Now, sire, quod he, han freres swich a grace| *"Now sir", said he, "Have friars such a grace
 • That noon of hem shal come to this place?| *That none of them come to this place?"
 • Yis, quod this aungel, many a millioun!| *"Yes", said the angel, "many a million!"
 • And unto sathanas he ladde hym doun.| *And unto Satan the angel led him down.
 • --And now hath sathanas,--seith he,--a tayl| *"And now Satan has", he said, "a tail,
 • Brodder than of a carryk is the sayl. | *Broader than a galleon's sail.
 • Hold up thy tayl, thou sathanas!--quod he;| *Hold up your tail, Satan!" said he.
 • --shewe forth thyn ers, and lat the frere se| *"Show forth your arse, and let the friar see
 • Where is the nest of freres in this place!--| *Where the nest of friars is in this place!"
 • And er that half a furlong wey of space, |*And before half a furlong of space,
 • Right so as bees out swarmen from an hyve,| *Just as bees swarm out from a hive,
 • Out of the develes ers ther gonne dryve| *Out of the devil's arse there were driven
 • Twenty thousand freres on a route, | *Twenty thousand friars on a rout,
 • And thurghout helle swarmed al aboute, | *And throughout hell swarmed all about,
 • And comen agayn as faste as they may gon,| *And came again as fast as they could go,
 • And in his ers they crepten everychon.| *And every one crept into his arse.
 • He clapte his tayl agayn and lay ful stille.| *He shut his tail again and lay very still.

चासरस्य एताः कृतयः आसन्न कालानुक्रमः सन्ति।

प्रधान कृतयः

[सम्पादयतु]
दि काण्टर्बरी टेल्स्
 • दि रोमौण्ट् आफ् दि रोस्
 • दि बुक् आफ् दि डचेस्स्
 • दि हौस् आफ् फेम्
 • अनेलिड अन्ड् आर्सैट्
 • पार्लेमेण्ट् आफ् फौल्स्
 • बोएस्
 • ट्रोइलस् अण्ड् क्रिसेडे
 • दि लेजेण्ड् आफ् गुड् विमेन्
 • दि काण्टर्बरी टेल्स्
 • ए ट्रीटीस् आन् दि आस्ट्रोलेब्

लघु काव्याणि

[सम्पादयतु]
 • अन् एबिसि
 • दि कोम्प्लैण्ट् अण्टु पिटि
 • दि कोम्प्लैण्ट् आफ् चासर् टु हिस् पर्स्
 • दि कोम्प्लैण्ट् आफ् मार्स्
 • दि कोम्प्लैण्ट् आफ् वीनस्
 • ए कोम्प्लैण्ट् टु हिस् लेडि
 • दि फोर्मर् एज्
 • फार्चून्
 • जेन्टैलेस्से
 • लाक् आफ् स्टेड्फास्ट्नेस्से
 • लेन्वोइ डे चासर् ए स्कोगन्
 • लेन्वोइ डे चासर् ए बुक्टन्
 • प्रोवर्ब्स्
 • बलाड् टु रोस्मौण्ड्
 • ट्रुत्

प्राक्

[सम्पादयतु]

बाह्य द्व्यन्तर

[सम्पादयतु]

ज्योफरी चासरस्य कृतयः- प्राजेक्ट् गुटेन्बर्ग्

टिप्पणी

[सम्पादयतु]
 • Skeat, W. W., ed. The Complete Works of Geoffrey Chaucer. Oxford: Clarendon Press, 1899; Vol. I p. ix
 • Skeat (1899); Vol. I, pp. xi–xii.
 • Skeat (1899); Vol. I, p. xvii.
 • Rossignol, Rosalyn (2006). Critical Companion to Chaucer: A Literary Reference to His Life and Work. New York: Facts on File. pp. 551, 613. ISBN 9780816061938.
 • Chaucer Life Records, p. 24
 • Power, Eileen (1988). Medieval English Nunneries, c. 1275 to 1535. Biblo & Tannen Publishers. p. 19. ISBN 0-8196-0140-3. Retrieved 19 Dec 2007.
 • Coulton, G. G. (2006). Chaucer and His England. Kessinger Publishing. p. 74. ISBN 978-1-4286-4247-8. Retrieved 19 Dec 2007.
 • Rossignol, Rosalyn. Chaucer A to Z: the essential reference to his life and works. New York: 1999. 72-73, 75-77.
 • Companion to Chaucer Studies, Rev. ed., Oxford UP, 1979
 • Hopper, p. viii He may actually have met Petrarch, and his reading of Dante, Petrarch, and Boccaccio provided him with subject matter as well as inspiration for later writings.
 • Schwebel, Leah (2014). "The Legend of Thebes and Literary Patricide in Chaucer, Boccaccio, and Statius" (PDF). Studies in the Age of Chaucer 36: 139–68. doi:10.1353/sac.2014.0028. Retrieved 25 May 2015.