सदस्यः:Shruta123/प्रयोगपृष्ठम्8

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
कर्नूलु-नगरम्
कर्नूलु-नगरम्
कर्नूलु-नगरम्
कर्नूलु-नगरम्
कर्नूलु-नगरम्
कर्नूलु-नगरम्


भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति आन्ध्रप्रदेशः । अस्य राज्यस्य मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति कर्नूलुमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कर्नूलु नगरम् । अस्मिन् एव मण्डले प्रसिद्धं श्रीशैलक्षेत्रम् अस्ति ।

can't use in sandboxआन्ध्रप्रदेशस्य प्रमुखनगराणि]] can't use in sandboxआन्ध्रप्रदेशराज्यसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]