सदस्यः:Soorya Hebbar/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

सुधर्मा संस्कृतदिनपत्रिका वर्तते । एषा पत्रिका १९७० तः प्रकाश्यमाना अस्ति । पत्रिकायाः केन्द्रस्थानं मैसूरुनगरे वर्तते ।

उद्गमः[सम्पादयतु]

सुधर्मपत्रिका सप्तत्यधिकनवशताधिकसहस्रतमे वर्षे जुलैमासस्य पञ्चदशे दिनाङ्के आरब्धा । के. एन् वरदराजाय्यङ्गारवर्यः असीमोत्साहेन श्रीमन्महाराजसंस्कृतपाठशालायाः गणपतिसन्निधौ सुधर्मायाः आरम्भम् अकरोत् । आरम्भिकवर्षेषु सम्पादकत्वं मुद्रकत्वं च तेनैव निरूढम् ।

कनवशताधिकसहस्रतमे वत्सरे जुलैमासस्य पञ्चटी भाषावर्धनैकदृष्टयः तत्र भवन्तः के.एन्.वरदराजाय्यङ्गार्या. मादेन च श्रीमन्हाराजसंस्कृतपाठशालाया: गणपतिसन्निधौ सुधर्माय जी संस्थापन सम्पादकत्वं मुद्रकत्वं चेति सर्वकार्याणि तैरेव अकिय काकरमिति भावनायुते तन्त्रज्ञानरहिते च तस्मिन् काले बहवः पण्डितात. मर्थकार्यमिति अहसन् । अन्ये विघ्नोत्पादनाय प्रायतन्त । तथापि 'श्रेयांसि बदलित भाना स्वलक्ष्यप्राप्तावेव दत्तदृष्टयः अय्यङ्गार्यवयोः पत्रिका सुष्ठ रीत्या . मनसि निकानां मुखानि पिहितवन्तः। तैः सह बहवः संस्कृतरसिका: संस्कृताभिमानित. साह्यमाचर्य उपाकुर्वन् । वरदराजाय्यङ्गार्याणां साधना - एषां विदुषां साधना अस्मिन् सुवर्णवार्षिकोत्सवसन्त १. संस्कृतभाषायाः प्रसाराय पत्रिकामाध्यममेव प्रशस्तमिति मत्वा सुधर्मापत्रिकाम् एते आ २. निरन्तरं गीर्वाणवाणीसेवका: इमे प्रथमतया भारते संस्कृतभाषाप्रशिक्षणशिबिराणि प्रारब्धव 3. सर्वे भारतीया: आत्मभूतां भाषां प्रत्यहं श्रुणुयुः इति धिया आकाशवाण्यां वार्ताप्रसाराय आप कत्वा साफल्यमभजन्। षष्ट्यधिकनवशतोत्तरसहस्रतमे वत्सरे वार्ताप्रासार: आरब्धः । सम्प्रत्यपि बहवः वार्ताद्वारा एव संस्कृतेन परिचिता: वर्तन्ते। ४. प्रथमसंस्कृतसम्मेलनमपि एतेषामेव चिन्तनस्य फलम् । महता वैभवेन भारते प्रथमवार संस्कृतसम्मेलनमकुर्वन्। ५. विंशतिवत्सरपर्यन्तम् अद्वितीयसंस्कृतदिनपत्रिकामेतां सुधर्मा प्राकटयन् । सुधर्माया: पदानि - एवं पण्डितानां महता मनोबलेन जनिं प्राप्ता सुधर्मा नैकविचारान् संस्कृतभाषया प्रसारयन्ती विद्योतते। सामान्याः सामाजिकराजकीयशैक्षणिकादिविचारा: संस्कृतभाषया प्रकट्यन्ते। तैः सह विद्वद्भिः विलिखिताः संस्कृतवाङ्मयसम्बद्धाः विचारा: अपि प्राकाश्य पत्रिकायां नीयन्ते । एवं संस्कृत सस्कृति च रक्षन्ती वर्धमानास्ति इयं सुधर्मा। आदौ केवलं हस्तद्वारा मुद्रणं नीयमाना इयमधुना सगणकीकृता अन्तर्जालपत्रद्वारा (e-paper) अपि उपलभ्यते। अत: विश्वस्तरे सर्वेऽपि प्रत्य पठनद्वारा संस्कृतस्य आनन्दं प्राप्तुमर्हन्ति। अष्टोत्तरद्विसहस्रतमवत्सरात् अन्तजोल सुवर्णसुधर्मा! भमानां सुधर्मा नवनवते: देशाना सस्कृताभिमानिनः पठन्ति। पत्रालयद्वारा पत्रिका राज्याणां नागरिकाः संस्कृते विचारान् प्राप्नुवन्त: सन्ति। स्वविचारान् अन्यान निश्शुल्करीत्या लभमानां सा प्राप्य भारतस्य सर्वराज्या दीयमानः च वर्तन्ते। सुधर्माप्रकाशनम् - बहवः संस्कृतविद्वांसः पनि सुधर्माप्रकाशनद्वारा प्रोत्साहः ही संस्कतविद्वांसः प्रतिभान्विता अपि अलब्धावकाशाः सन्ति । तान् अभिज्ञाय मानदारा प्रोत्साहः दीयमानः वर्तते । बहवः कविता: काव्यानि लेखान पुस्तकानि च स्यन्ति । तेषां प्रकटनं प्रकाशनद्वारा क्रियते । संस्कृते वर्तमाना: गहना: जटिलाश्च ग्रन्थाः भि सरलशैल्या अनूद्याः इति धिया अनुवादाय अपि महान् प्रोत्साहः प्रदीयते । पोत्साहाय प्रतिवत्सरं विद्यार्थिभ्यः शिक्षकेभ्यः चेतरसामान्यजनेभ्य: नैकविधस्पर्धा: न्यन्ते । एवमेव संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः प्रतिवत्सरं पुरस्कारः अपि सुधर्मापक्षतः अन्यभाषाभिः नतनलेखकाना अपि अ प्रदीयते । या सकार्याणि - सुधर्मापत्रिकापक्षत: नैककार्याणि कृतानि सन्ति । प्रधानत: - सलमेला - बहुधा वार्षिकोत्सवेषु राष्ट्रियसंस्कृतपुस्तकमेला आयोजिता वर्तते । २. प्रत्यहं बहूनि पुस्तकानि प्राकाश्यं नीयन्ते । भरका विभिन्नावसरेषु अवधानोपन्यासादय: सत्कार्यक्रमाः आयोजिता: आयोज्यन्ते च ।। ४. संस्कृतचलच्चित्राणां प्रदर्शनम् आयोज्यते । . सुधर्मापक्षतः विभिन्न विद्यालयेषु छात्रेभ्य: स्पर्धा: आयोज्यन्ते । वार्षिकोत्सवविशेषा: - ऐषमः पञ्चाशत्तम: वार्षिकोत्सवः। अत: आवर्षं यावत् कार्यक्रमाः कृताः क्रियन्ते च। बहूनां विदुषाम् उपन्यासा: कर्णाटकस्य विभिन्नभागेषु आयोजिताः । गीतावधानकार्यक्रमः अग्रे आयोज्यते। संस्कृतविषये कार्यशाला अपि आयोज्यते। इतरे बहूनां विनूतनानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनाय चिन्तनं कृतमस्ति। प्रशस्तिगरिमा - “सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” इति वाक्यानुसारेण सेवाकार्यं सेवाकर्तृन अन्तरा नान्यैः ज्ञायते । सुधर्मा विना फलवाञ्छां केवलं संस्कृतप्रचाराय श्राम्यन्ती अस्ति । परम् ऐषमः केन्द्रसर्वकारेण सेवा अभिज्ञाता। अत: पत्रिकायै पद्मश्रीप्रशस्तिः घोषिता वर्तते । यद्यपि सुधर्मासम्पदाकदम्पतिभ्यां प्रशस्ति: प्रदत्ता। ताभ्यां पत्रिकायै प्रशस्तिरेषा सानन्दं समर्पिता। | अन्तिमा वाक् - ____ एवं बहुवत्सरेभ्य: बहुविघ्नै: बाधमाना अपि सुधर्मा प्रचलन्ती अस्ति । तत्र नैके साह्यमाचरन्। | तान् सर्वान् सर्वदा सप्रश्रयं संस्मरति सुधर्मापरिवारः। अग्रे पत्रिकां चालयितुं तु नितरां साह्यमपेक्षते । अत: संस्कृताभिमानिन: यथाशक्ति साह्यं कृत्वा इमां संरक्षन्ति इति। सुधर्मापरिवार: सुवर्णसुधर्मा 2 सुवर्णमहोत्सववर्षाचरणम्-२०१९-२०२०