सुलताना रसीया

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(सुल्ताना ऱसीया इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


माम्लूक् राजवम्शस्था काचित् राज्ञी ।एषा बुदाउनेषु जता । एषा दिल्ल्या सिंहासने १२३६ - १२४० काल पर्यन्तम् अधिष्ठिता । तदानीन्तन् काले मुस्लिम् राजपुत्रीणामनुरूप सैन्य नयने रज्यपालने च शिक्षिता । एषा दिल्ल्या सिंहासानस्य एकमात्रा राज्ञी असीत । एषा प्रात्याख्यात "सुलतना" सम्बोधनं यस्मात् अनेन सुलतानस्य पत्नी प्रेमिका च सज्ञायते । एषा केवल "सुलतान" सम्बोधने उत्तर ददाव् । एषा महाराज्ञी भवने समर्था असीत इति प्रजाजनै मता: ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सुलताना_रसीया&oldid=368683" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः