नखः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
मानवस्य अङ्गुष्ठस्य नखः
मार्जालस्य नखाः (वर्णयुक्ताः)

अयं नखः अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । नखाः अङ्गुलीषु भवन्ति । पादस्य अङ्गुलीषु, हस्तस्य अङ्गुलीषु चापि नखाः भवन्ति । एते नखाः आङ्ग्लभाषायां Nail इति वदन्ति । एते नखाः विभिन्नाकारकाः भवन्ति ।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नखः&oldid=250001" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः