अनुस्वारः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


अनुस्वारनियमाः[सम्पादयतु]

म् स्थाने अनुस्वारः[सम्पादयतु]

यदा पदान्तकारात् परे व्यञ्जनानि भवन्ति, तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति।

उदाहरणम् : रामम् + वन्दे → रामं वन्दे

केशवम् + प्रति = केशवं प्रति

परसवर्णनियमः[सम्पादयतु]

  • अनुस्वारात् परतः यः अपि वर्गीयवर्णः भवति, अनुस्वारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य पञ्चमवर्णः भवति, अथवा अनुस्वारः एव तिष्ठति।
उदाहरणम्:-
जगत् + नाथः = जगन्नाथः
भयम् + करः → भयं + करः = भयङ्करः
धनम् + ददाति → धनं + ददाति = धनन्ददाति
रिपुं + जयति = रिपुञ्जयति
  • यदि अनुस्वारात् परतः अवर्गीयवर्णः तदा अनुस्वारः तथैवतिष्ठति।
उदाहरणम्:-
सं + शोधनम् = संशोधनम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अनुस्वारः&oldid=387872" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः