म्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
संस्कृतवर्णमाला
स्वराः
योगवाहौ
अं अः
व्यञ्जनानि
क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्
य् र् ल् व्
श् ष् स् ह्
म् कारः
उच्चारणम्

अस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठनासिकम् अस्ति। एषः व्यञ्जनवर्णः। एषः अल्पप्राणवर्णः । पवर्गस्य पञ्चमः वर्णः । ।"कादयो मावसानाः स्पर्शाः" । उपूपध्मानीयानां औष्ठो -”सि० कौ०

नानार्थाः[सम्पादयतु]

“मः शिवश्चन्द्रमा वेधाः” – एकाक्षरकोशः

 1. शिवः
 2. चन्द्रः
 3. वेधः

“मो यमे समयेऽपि स्यात् विषे च मधुसूदने” – मेदिनीकोशः

 1. यमः
 2. समयः
 3. विषः
 4. मधुसूदनः

“मः शम्भौ धातरीन्द्रे च जले तु स्यान्नपुंसकम्। मः शिरो मा च मध्ये च बन्धने मः प्रकीर्तितः ” – रत्नकोशः

 1. इन्द्रः
 2. जलम्
 3. शिरः
 4. मध्यमस्वरः
 5. बन्धनम्

“मा स्त्री पद्मालयायां स्यात् पुंलिङ्गश्चन्द्रशेखरे” – मेदिनीकोशः

 1. लक्ष्मी
 2. चन्द्रशेखरः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=म्&oldid=367877" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्