ब्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
संस्कृतवर्णमाला
स्वराः
योगवाहौ
अं अः
व्यञ्जनानि
क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्
य् र् ल् व्
श् ष् स् ह्
ब् कारः
उच्चारणम्

अस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठौ स्तः। एषः व्यञ्जनवर्णः। एषः अल्पप्राणवर्णः । पवर्गस्य तृतीयः वर्णः । ।"कादयो मावसानाः स्पर्शाः" । उपूपध्मानीयानां औष्ठो -”सि० कौ०

नानार्थाः[सम्पादयतु]

“बकारो वरुणः प्रोक्तो कलशे बः फलेऽपि च। वक्षः स्थले च बः प्रोक्तो गदायां समुदाहृतः” – एकाक्षरकोशः

 1. वरुणः
 2. कलशः
 3. फलम्
 4. वक्षस्स्थलम्
 5. गदा

“बः कुम्भे वरुणे बिन्दौ विकल्पे च गुरौ मदे। विभूतिकारे कलहे पक्षे गर्भे च पर्वणि”- नानार्थरत्नावलिः

 1. बिन्दुः
 2. विकल्पः
 3. गुरुः
 4. मदः
 5. कलहः
 6. पक्षः
 7. गर्भः
 8. पर्वम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ब्&oldid=367851" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्