ट्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
संस्कृतवर्णमाला
स्वराः
योगवाहौ
अं अः
व्यञ्जनानि
क् ख् ग् घ् ङ्
च् छ् ज् झ् ञ्
ट् ठ् ड् ढ् ण्
त् थ् द् ध् न्
प् फ् ब् भ् म्
य् र् ल् व्
श् ष् स् ह्
ट् कारः
उच्चारणम्

अस्य उच्चारणस्थानंमूर्धा अस्ति । एषः व्यञ्जनवर्णः। टवर्गस्य प्रथमः वर्णः | अल्पप्राणवर्णः अयम् ।"कादयो मावसानाः स्पर्शाः" । ऋटुरषाणां मूर्धा -सि० कौ०

नानार्थाः[सम्पादयतु]

“टः पुमान् वामने पादे निःस्वनेऽपि क्वचिन्मतः” – मेदिनीकोशः

 1. वामनः
 2. पादः
 3. निस्वनति(शब्दः)

“पुमान् करटे धूमे चापेऽर्ककिरणे ध्वनौ। कवाटावर्तयोस्सूनौ भूम्यावृत्योस्तु टा स्त्रियाम्”

 1. करटः (वायसः)
 2. धूमः
 3. सूर्यकिरणाः
 4. चापः
 5. शब्दः
 6. कवाटम्
 7. आवृत्तिः
 8. पुत्रः
 9. भूमिः
 10. प्रतिज्ञा
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ट्&oldid=367703" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्