अम्रोहा

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search
उत्तरप्रदेशराज्य
:उत्तरप्रदेशराज्य
उत्तरप्रदेशराज्य

भारतदेशे किञ्चन राज्यम् अस्ति उत्तरप्रदेशराज्यम्। अस्य राज्यस्थं किञ्चन मण्डलम् अस्ति ज्योतिबाफुलेनगरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति अम्रोहानगरम्।